دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 1

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: کاربرگ حل گردد.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تمرین های درس 8 از کتاب کار انجام شد و کاربرگ درس 8 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 8 از کتاب کار مطالعه شود.
فارسی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 11 حل گردد. روز شنبه هم خانواده مترادف و متضاد درس 11 پرسیده میشود.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4: صفحه 59 و 60 کتاب دانش آموز در تاریخ یک بهمن تدریس شد.امروز ارزشیابی نیمه اول سال تحصیلی از ابتدا کتاب تا انتهای درس 4 برگزار شد.
تکلیف خانه: صفحه 54 تا 56 کتاب کار حل شود.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: کتاب درس 14 حل گردد.

گزارش گروه

علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: اهرم نوع دوم و سوم تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 8 از دفتر کامل مطالعه شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش در مورد گامبی دانمارکی بود همانطور که می دانید گامبی یعنی قربانی کردن آگاهانه یک مهره برای گرفتن ابتکار عمل .حالا وقتی حریفی اینگونه بازی می کند ما می توانیم قربانی را بپذیریم و در زمان مناسب آنرا پس دهیم ویا از پذیرفتن آن انصراف دهیم .ما امروز اولین طرح این گامبی بازی کردیم. من درس را ارسال می کنم حتما در منزر مرور نمایید.

گزارش گروه

فارسی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 10 حل گردد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 57 کتاب دانش آموز تدریس شد، با استفاده از کلمات جدید درس پنج و قید های تکرار جمله های متفاوت نوشتند.
تکلیف خانه: صفحه 52و 53 کتاب کار حل شود، فایل صوتی صفحه 57 کتاب دانش آموز را گوش کنند و تمرین 7و8 را انجام دهند.

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: صفحه 79 تا 82 ( مبحث چهارضلعی) تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 83، 84 و 85 (تمرین و مرور فصل) حل شود. اشکالات فصل اول (الگو و عددنویسی) نوشته شود تا روز شنبه رفع اشکال شود.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس اهرم نوع اول دوره شد و کاربرگ درس 6 انجام شد.
تکلیف خانه: مبحث اهرم نوع اول از کتاب کار مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، تمرین و مرور دروس 3 و دروس 4 جهت آمادگی بیشتر ارزشیابی نیمه اول سال تحصیلی
تکلیف خانه: تمرین و مرور چهار درس اول

گزارش گروه

علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: کاربرگ درس 7 انجام شد و درس 8 از کتاب کار مرور شد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، جهت آمادگی برای ارزشیابی نیم سال اول ،دروس صفر تا دو کتاب دانش آموز و کتاب کار تمرین و مرور شد.