دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 1

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تمرین های صفحه 100 و 101 کتاب درسی (ضرب اعشار) چک شد
تکلیف خانه: تمرین های 102 و 103 کتاب درسی تا روز پنجشنبه و تمرین های صفحه 130 و 131 کتاب علوی بادقت حل شود.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 10 مرور شد و مبحث شرایط رشد گیاه(آب) تدریس شد.
تکلیف خانه: مبحث شرایط رشد گیاه از دفتر مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
تکلیف خانه: ODI4، کتاب کار چک شود. شنبه 98/11/3 آزمون ارزیابی از درس 5 و 6 برگزار میشود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: صفحه 98 و 99 (مبحث ضرب اعشاری) تدریس شد.
تکلیف خانه: کار در کلاس صفحه 99 و تمرین های صفحه 100 و 101 بادقت حل شود‌.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 10 مرور شد و کاربرگ درس 10 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 10 کامل مطالعه شود.
نگارش پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 14 در کتاب حل گردد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 79 و صفحه 80 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 74 کتاب کار حل شود و از کلمات جدید دو خط نوشته شود و جملات تمرین 2ص79 حفظ شود.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 4 و16 مطالعه گردد.
هدیه‌های آسمان پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 6 و 12 مطالعه گردد. فیلم موجود مربوط به شعر بال در بال پرستوها میباشد

آلبوم

رباتیک

رباتیک
(فوق برنامه)

آماده سازی سازه های نمایشگاه

گزارش گروه

علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 10 از کتاب درسی تدریس شد و درس 10 مرور شد.
تکلیف خانه: درس 10 مطالعه شود.
فارسی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 13 حل گردید متن درس 14 تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 20 تدریس شد ودر دوم و هفدهم پرسیده شد.
تکلیف خانه: درس 20 حل گردد و درس سوم و بیستم پرسیده میشود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: آماده سازی سازه های نمایشگاه

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تمرین های صفحه 120 و 121 کتاب کار (مبحث جنع اعداد اعشاری) و کار در کلاس صفحه 124 (تفریق اعداد اعشاری) چک شد.
تکلیف خانه: صفحه 125 و 126 کتاب کار (مبحث تفریق اعداد اعشاری) حل شود.
فارسی پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس سیزدهم حل گردد. شعر بال در بال پرستوها تا روز سه شنبه حفظ گردد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 79 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 73 کتاب کار حل شود و تمرینات ص73 نیز حل شود.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایشهای سطح شیبدار و تغییر طول کش در دوحالت عمود و شیبدار اندازه گیری وانجام شد.

گزارش گروه

علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تولید محتوا درس 10 برای دانش آموزان گذاشته شد ودرس 10 مرور شد.
تکلیف خانه: درس 10 کامل از کتاب کار مطالعه شود.