دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 1

گزارش گروه

علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس سوم تدریس شد.
تکلیف خانه: تحقیق علوم طبق گروه و موضوع انتخاب شده وبا توجه به متن درس انجام گردد و روز شنبه 11 آبان آورده شود.
نگارش پنجم محمدی، عصمت
تکلیف خانه: درس 3 انجام شود و با هم خانواده ی کلمات درس 3 یک داستان کمدی بنویس
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4:تدریس صفحه 19 کتاب انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس 4 تدریس شد.
قرآن پنجم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تا آخر صفحه 15تدریس شد.

آلبوم

فارسی

فارسی
(آموزش پایه)

خواندن شعرخرد رهنمای و خرد دلگشای

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: مبحث کسر تدریس کوتاهی انجام شد.
فارسی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: هم خانواده ی 3 درس تدریس شد و در کلاس کار شد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: تدریس صفحه 18و حل صفحات 10 و 11 و 12 کتاب کار انجام شد.
هدیه‌های آسمان پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تدریس شد.
تکلیف خانه: متنی بنویس از درس نوزاد بپرسید چه فهمیده ای و کلمات گفته شده را در متن به کار ببر

آلبوم

آزمایشگاه

آزمایشگاه
(فوق برنامه)

آزمایش تغییرات شیمیایی تخم مرغ. تهیه محلول شیر و ماست و ثبت مشاهدات ان

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: ارزشیابی فصل اول انجام شد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: دیکته از شغل ها ،صفحه 17 کتاب کار انجام شد.
مهارت زندگی شیخ علیزاده، نفیسه
فعالیت: برد احساسات (من انسان ارزشمندی هستم چون) جعبه ی صحبت با مشاوره
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش اتصالات کاف و دادن کاربرگ لغات،اشکالگیری اتصالات انجام شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش تغییرات شیمیایی تخم مرغ. تهیه محلول شیر و ماست و ثبت مشاهدات ان برای جلسه اینده انجام شد.

آلبوم

علوم

علوم
(آموزش پایه)

کنفرانس درس تغییرات شیمیایی و فیزیکی توسط دانش آموزای خوب و فعالم

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: مبحث تبدیل واحدها صورت گرفت.
تکلیف خانه: کاربرگ ها حل گردد و یکشنبه آورده شود.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: کنفرانس درس تغییرات شیمیایی و فیزیکی توسط دانش آموزای خوب و فعالم صورت گرفت.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ادامه صفحه 17 تدریس شد.
تکلیف خانه: چک کردن کتاب کار صفحه 8 و 9 و تمرین شعر جشن انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: تدریس درس سوم کامل شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش وارد کردن تصویر، اشکال آماده و جعبه متن و متن هنری در اکسل

گزارش گروه

ریاضی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: با استفاده از محتوای الکترونیک اعداد مرکب دوره شد.
علوم پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس دوم کاملا حل گردید.
تکلیف خانه: کاربرگ ها حل گردد فردا همراه تحقیق علوم به کلاس آورده شود.
فارسی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: درس رازی و ساخت بیمارستان تدریس شد.
زبان انگلیسی پنجم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: تدریس صفحه 17 کتاب انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم محمدی، عصمت
فعالیت: دوره ی دو درس قبل صورت گرفت و مختصری از درس جدید تدریس شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش قانون قلعه رفتن، هدف از قلعه رفتن، انواع قلعه شرایط قلعه رفتن ما دو نوع قلعه داریم 1 قلعه کوچک 2 قلعه بزرگ هدف از قلعه رفتن ایجاد امنیت برای شاه و آوردن رخ به بازی است. ما پنج شرط برای رفتن به قلعه داریم 1 شاه قبلا حرکت نکرده باشد 2 رخ قبلا حرکت نکرده باشد 3 بین شاه و رخ مهره ای نباشد 4 شاه از مسیر کیش نمی تواند قلعه برود 5 شاه برای رفع کیش نمی تواند قلعه برود