دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 2

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: فصل 1 و 2 و 3 مرور شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 8 کامل تدریس شد و کاربرگ درس 8 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 8 از کتاب کار مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 11 (روخوانی,درک مطلب,واژه آموزی) تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 15 و 16 پرسیده شد و کتاب کار درس 16 انجام شد.
استعداد تحلیلی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: جلسه 3 به صورت گروهی حل شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب کار صفحه های 105,106,107 حل شد.
تکلیف خانه: تکلیف:تمرین های مروری حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 8 از کتاب کار تدریس شد و کاردرکلاس و تمرین از درس 8 انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 16 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 15 و 16 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 9 کامل تدریس شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش در مورد گامبی دانمارکی بود همانطور که می دانید گامبی یعنی قربانی کردن آگاهانه یک مهره برای گرفتن ابتکار عمل .حالا وقتی حریفی اینگونه بازی می کند ما می توانیم قربانی را بپذیریم و در زمان مناسب آنرا پس دهیم ویا از پذیرفتن آن انصراف دهیم .ما امروز اولین طرح این گامبی بازی کردیم. من درس را ارسال می کنم حتما در منزر مرور نمایید.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تمرین های مروری حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 105 از کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: اهرم نوع دوم تدریس شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 10 از دفتر مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: فعالیت ها و کاردرکلاس های مبحث چهارضلعی ها حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 84 و 85 کتاب درسی حل شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب کار درس 10 انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 15 مرور شد و کتاب کار انجام شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 1 تا 8 به خوبی مطالعه شود.
قرآن پنجم محمدنبی، فهیمه
تکلیف خانه: درس 1 تا 5 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: چهارضلعی ها تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 185 ، 186 حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: اهرم نوع اول از کتاب کار تدریس شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: فصل 1 تا آخر فصل 3(درس 1 تا آخر درس 8) مطالعه شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: سنجش برگزار شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 8 پرسیده شد و درس 9 تدریس شد.