دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 2

آلبوم

منو غذا

منو غذا
(پرورشی)

منو غذا آذر ماه

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تمرین صفحه 53 و 54 حل شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 4 کامل تدریس شد و کاربرگ درس 4 انجام شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 5 درک مطلب و بخوان بیندیش و حکایت تدریس شد.
تکلیف خانه: لغات دشوار درس 5 از هر کدام دوبار نوشته شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: سنجش از درس 1 تا 5 انجام شد و کتاب کار درس 5 کامل شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 1 تا 5 کامل مطالعه شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مرور مباحث رسم نمودار، و آموزش فرمول نویسی در اکسل و تمرین عملی

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

رنگ آمیزی فسیل

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کاردرکلاس مبحث تقسیم کسر ها حل شد.
تکلیف خانه: تمرین در خانه حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب درس 4 کاردرکلاس و تمرین ها انجام شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 5 مرور شد و درس 6 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 4 کامل مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 4 دوره شد و درس 5 مرور شد.

آلبوم

علوم

علوم
(آزمایشگاه)

اثر انگشت و باقی مانده اثر فسیل جانداران
رباتیک

رباتیک
(فوق برنامه)

ساخت سازه الاکلنگ از طریق نقشه خوانی

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب فعالیت ها,کاردرکلاس و تمرین های مبحث تقسیم کسر ها حل شد و سنجش انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین در خانه حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 4 از کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرین درس 4 از کتاب کامل شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: فصل 1 کامل از دفتر مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: ODI4،امروز روز علوم بود،آموزش رنگین کمان با شکر و آب و آبرنگ یا رنگ غذا بود.آموزش چگالی Today was science day.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ساخت سازه الاکلنگ از طریق نقشه خوانی.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: فعالیت اثر انگشت و باقی مانده اثر فسیل جانداران انجام شد.

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تقسیم کسر ها تدریس شد و تمرین صفحه 50 حل شد.
تکلیف خانه: کاردرکلاس صفحه 52 و 53 حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 1تا 3 دوره شد و طرح سنجش برگزار شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: فصل (1)آفرینش مطالعه شود.

آلبوم

رباتیک

رباتیک
(فوق برنامه)

ساخت سازه تاب از طریق نقشه خوانی از عکس
علوم

علوم
(آزمایشگاه)

مشاهده تصاویر در لیوان روغن

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تمرین صفحه 35 حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 48،49،50 حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: آزمایش تصویر اجسام به وسیله لیوان پر آب انجام شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: گوش کن و بگو درس 4 انجام شد و کاربرگ درس 4 برای دوره انجام شد و کلمات هم خانواده به صورت بازی گروهی تکرار شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: گرامر و کلمات مرور شدند.صفحه 26 تدریس شد.
تکلیف خانه: 19،20 کتاب کار انجام شود.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 4 مطالعه شود.
قرآن پنجم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس تا آخر صفحه 22انجام شد.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ساخت سازه تاب از طریق نقشه خوانی از عکس