دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 2

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب کار مبحث درصد حل شد.
تکلیف خانه: مرور بر فصل 3 حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: سنجش از درس 1 تا 4 انجام شد و مبحث شنوایی تدریس شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 8(روخوانی،واژه آموزی،لغات املایی،درک مطلب) تدریس شد.
تکلیف خانه: لغات دشوار درس 8 از هرکدام دوبار نوشته شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 11 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا آخر 8 مطالعه شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش محاسبه میانگین خودکار و مرور جمع خودکار و تمرین عملی

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: صفحه80 از کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: صفحه 78،79 حل شود. درس 3 و 4 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: کاربرگ دوره ایی انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: مبحث درصد تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 77 کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: مبحث چشم دوره شد و مقدمه ایی از مبحث گوش تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 و 2 از کتاب کار مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب بنویسیم درس 7 انجام شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: درس مرور شد سوال و جواب در قالب بازی انجام شد.