دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 2

آلبوم

علوم

علوم
(آزمایشگاه)

نوشیدنی گازدار

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: انواع کسر و عدد مخلوط و مقایسه اعداد مخلوط تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 36 و 37 حل شود و مبحث معرفی میلیارد از کتاب تمرین و تکرار شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: معنی شعر درس 3 و واژه آموزی درس 3 تدریس شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 17 کار شد و درس قبل مرور شد و بچه ها تک به تک در مورد شغل صحبت شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 12 انجام شود.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 1 و2 مطالعه شود.
قرآن پنجم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس حروف ناخوانا با محوریت آیات کتاب تکمیل گردید.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش تغییرات شیمیایی تخم مرغ. تهیه محلول شیر و ماست و ثبت مشاهدات ان برای جلسه اینده انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: فصل 1 رفع اشکال شد و ارزشیابی فصل 1 انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 3 روش ساخت رنگین کمان تدریس شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 3 از کتاب تدریس شد و معنی لغات گفته شد.
تکلیف خانه: معنی لغات درس 3خوانده شود و از کلمات املایی 2 بار نوشته شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: تکالیف چک شد و کتاب کار در کلاس انجام شد و درمورد شغل ها و اهداف ایندشون صحبت شد و برای جلسه اینده باید در مورد سوالی که داده شده صحبت کنند.
تکلیف خانه: صفحه 17 کتاب اصلی انجام شود.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش اتصالات کاف و دادن کاربرگ لغات،اشکالگیری اتصالات انجام شد.

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

حل تمرینات کتاب

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: صفحه 18 19 حل شد و فصل 1 رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود و فصل 1 تمرین و تکرار شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: کاربرگ درس 1 و 2 انجام شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب بنویسیم درس 2 کامل شد و کاربرگ درس 2 انجام شد و درس 3 متن درس و درک مطلب تدریس شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: درس قبل مرور شد ،کتاب کار چک شد صفحات 16،17 تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 3 مرور شد و کاربرگ درس 1 و 2 و3 انجام شد و فیلم آموزشی مشاهده شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کاردرکلاس صفحه 30 و 31 کتاب حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 18 و 19 از کتاب درسی حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 2 دوره شد و کاربرگ درس 2 انجام شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 2 مرور شد و کاربرگ درس 2 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 1 و 2 مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: درس مرور شد و گرامر تدریس شد.صفحه 14،15 کار شد.
تکلیف خانه: و صفحه 8 و 9 کتاب کار در منزل انجام شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 2 پرسیده شد و درس 3 تدریس شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 1 و 2 مرور شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش قانون قلعه رفتن، هدف از قلعه رفتن، انواع قلعه شرایط قلعه رفتن ما دو نوع قلعه داریم 1 قلعه کوچک 2 قلعه بزرگ هدف از قلعه رفتن ایجاد امنیت برای شاه و آوردن رخ به بازی است. ما پنج شرط برای رفتن به قلعه داریم 1 شاه قبلا حرکت نکرده باشد 2 رخ قبلا حرکت نکرده باشد 3 بین شاه و رخ مهره ای نباشد 4 شاه از مسیر کیش نمی تواند قلعه برود 5 شاه برای رفع کیش نمی تواند قلعه برود

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

دست ورزی و اجرای محتوای الکترونیکی

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کاردرکلاس صفحه 29 کتاب علوی حل شد و مبحث الگو ها محتوای الکترونیکی را مشاهده کردند و دست ورزی الگوهای مثلثی و مربعی انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه 30 و 31 کتاب حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 2 پرسش شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 2 پرسیده شد و درس 2 از کتاب بنویسیم کامل شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: لغات جدید تدریس شد.
تکلیف خانه: جلسه آینده از لغات هر کدام 2 خط و به همراه یک دیکته نوشته شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 2 مطالعه شود.
قرآن پنجم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تا آخر صفحه 6تدریس شد.