دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 2

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کاردرکلاس و تمرین ضرب کسرها از کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 187 , 188 از کتاب کار حل شد.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 کامل تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 از کتاب کار مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 13 کامل تدریس شد و کتاب کار درس 13 و کاربرگ درس 13 انجام شد.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 69 قسمت گرامر تدریس شد و‌تمرین ها انجام و چک شد.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ساخت ماشین کنترلی

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: تمرین های مرور بر فصل 5 حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 130 و 131 کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 مبحث گیاخاک و فرسایش خاک تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 از صفحه 128 تا سر گیاخاک مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 13 متن درس تدریس شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 19 مرور شد و کاربرگ انجام شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: فعالیتهای فصل اهرمها مقایسه اختلاف فاصله جسم سنگینتر ازتکیه گاه و اثرآن برتعادل و اندازه گیری جرم پاکن وتراش با گیره کاغذی و مقایسه افزایش جرم در فاصله کمتر ازتکیه گاه انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: صفحه 100 و 101 حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 102 و 103 کتاب درسی حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 مواد تشکیل دهنده خاک و سرعت نفوذ آب در خاک تدریس شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: کتاب بنویسیم درس 12 انجام شد.
تکلیف خانه: درس 12 کامل از دفتر مطالعه شود.
املا پنجم آیینه، الهه
فعالیت: از درس 12 املا خورشیدی گفته شد.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 19 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: صفحه 124 تا 126 کتاب کار حل شد و فعالیت و کاردرکلاس مبحث ضرب اعشار حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 100 و 101 کتاب درسی حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 10 مبحث تشکیل خاک و عوامل موثر در تشکیل خاک تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 از دفتر مطالعه شود.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 12 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 کامل از دفتر مطالعه شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 19 تدریس شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
تکلیف خانه: درس 11 و 12 مطالعه شود.
استعداد تحلیلی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: جلسه 4 کامل انجام شد و نمونه سوال تیمز حل شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: جمع و تفریق اعداد اعشاری دوره شد و نمونه سوالات تیمز حل شد و ضرب اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 129 کتاب کار حل شود.
علوم پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 8 و 9 دوره شد.
فارسی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 12(معنی لغات,هم خانواده,مخالف) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 از دفتر مطالعه شود.
مطالعات اجتماعی پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 17 و 18 پرسیده شد.
هدیه‌های آسمان پنجم آیینه، الهه
فعالیت: درس 11 پرسیده شد و درس 12 تدریس شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: درس این جلسه ما در مورد مات مختنق بود .این مات بخاطر ویژگیهایش بسیار اهمیت دارد. من این مات را در کلاس چیده وتوضیح دادم .تصویر آن برایتان ارسال می گردد.