دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 3

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: تمرینات اخر فصل حل شد. تمرینات صفحات 99_100کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: صفحات 105تا 107کتاب کار حل شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 9و10پرسیده شد.کتاب کار درس 9حل شد.
نگارش پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 9 تکمیل شد.
املا پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: از درس 1تا9در دفتر مشق تمرین شود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 13تا 15پرسش شدودرس 16تدریس شد.
استعداد تحلیلی پنجم صافی، الهام
فعالیت: جلسه سوم تمام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: مبحث ویژگی چهارضلعی ها تدریس شد. دوصفحه از کتاب کار تدریس شد.سه صفحه از کتاب درسی نوشته و حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 83و84و85 در کتاب درسی نوشته شود.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: مبحث اهرم ها کامل تدریس شد.
فارسی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: درس9و10 پرسیده میشود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: درس 13تا 15 پرسیده میشود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش در مورد گامبی دانمارکی بود همانطور که می دانید گامبی یعنی قربانی کردن آگاهانه یک مهره برای گرفتن ابتکار عمل .حالا وقتی حریفی اینگونه بازی می کند ما می توانیم قربانی را بپذیریم و در زمان مناسب آنرا پس دهیم ویا از پذیرفتن آن انصراف دهیم .ما امروز اولین طرح این گامبی بازی کردیم. من درس را ارسال می کنم حتما در منزر مرور نمایید.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: تمرینات کتاب کار مبحث تقارن و زاویه توسط دانش اموزان حل ورفع اشکال شد.
تکلیف خانه: صفحات 100و101 کتاب کار حل وتمرین شود.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: مبحث اهرم تا حدودی برای بچه ها تدریس شد . ماشینها و انواع انها و تفاوت بین ماشینها توسط دانش اموزان بحث و گفتگو شد.
تکلیف خانه: صفحه ی اول کتاب کار علوم مطالعه شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: کلمات درس 9و10و شعرحفظی سرای امید پرسیده می شود.
هدیه‌های آسمان پنجم صافی، الهام
فعالیت: ارزشیابی انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: صفحه ی 77و78 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف خانه: صفحه ی 97.98.99 کتاب کار ،حل شود.
هدیه‌های آسمان پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: درس 1 تا مطالب شود.قرآن درس 1تا 7 با دقت مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: مبحث نیمساز و زاویه تمرین شد،مبحث صفحات76و77و78 در پای تخته رفع اشکال شد.
فارسی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: فصل 1تا 3 تا انتهای صفحه 67حکایت میهن دوستی موارد گفته شده در دفتر روزنگار مطالعه شود.