دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس لیلیوم 3

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: صفحه 22 کتاب تمرین شدو مثالهای متعدد مورد تبدیل اعداد مخلوط به کسر و بالعکس انجام گرفت.15سوال بچه ها از فصل اول رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: 3سوال از فصل اول مبحث الگوها و 3سوال از مبحث اعداد مرکب (لزوما مساله)دردفتر ریاضی نوشته وحل شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: دیکته دوم از درس 1و2 در دفتر دیکته گفته شد. معنی شعر گفته شد. و درس 1تا 3 توسط بچه ها در کلاس مطالعه و پرسیده شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 20 تدریس شد.
تکلیف خانه: برای جلسه اینده باید در مورد قهرمان زندگی خودشون صحبت کنند. و و به 4 سوالی که از reading داده شده جواب بدن.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس اول از کتاب کار حل شد رفع اشکال صورت گرفت.
تکلیف خانه: برای جلسه ی آینده درس 1تا 4 کامل و با دقت مطالعه شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش کشیدن نمودار و تغییر نمودار

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: نشان دادن اعداد مخلوط روی محور و با شکل تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار فصل اول تکمیل شود.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس سوم به وسیله محتوای اموزشی و نمایش فیلم رنگین کمان تدریس شد.
تکلیف خانه: فصل 1و2برای روز شنبه مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: دیکته گفته شد،کتاب کارها چک شد صفحه 19 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: برای جلسه اینده صفحه 13 کتاب کار انجام شود.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس چهارم به همراه نمایش انیمیشن تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار درس 4 در خانه نوشته شود.
هدیه‌های آسمان پنجم صافی، الهام
فعالیت: تدریس درس سوم هدیه به همراه فیلم 10دقیقه ای با موضوع حضرت مریم برای بچه ها صورت گرفت.
تکلیف خانه: درس 1و2 کامل مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: یادآوری انواع کسرها معرفی اعداد مخلوط و طریقه نشان دادن این اعداد بر روی شکل و محور انجام شد.
تکلیف خانه: 5سوال از فصل اول که در آنها مشکل دارید در یک برگه بنویسید .
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: فصل دوم به طور کامل تدریس و بررسی شد.کاردرکلاس 1 در کلاس انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین صفحه ی 29،30،31 در منزل انجام شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
تکلیف خانه: ادامه ی درس رازی و ساخت بیمارستان از (چند نفر رفتند)تا اخر صفحه ی 28در دفتر مشق رونویسی شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 17 کار شد و درس قبل مرور شد و بچه ها تک به تک در مورد شغل و اهداف اینده خود صحبت کردند.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 10،11.12 انجام شود.

آلبوم

علوم

علوم
(آزمایشگاه)

آزمایش تغییرات شیمیایی تخم مرغ. تهیه محلول شیر و ماست و ثبت مشاهدات آن
نذری

نذری
(پرورشی)

پذیرایی شعله زرد (نذری دانش آموز سپیده زینالی)

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: ارزشیابی فصل اول انجام شد.
علوم پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس 2 کامل خوانده شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: درس رازی و ساخت بیمارستان تدریس شد.معنی لغات مهم گفته شد.
تکلیف خانه: رونویسی از درس سوم صفحه ی 26 تا آخر بند دوم صفحه ی 28(گوشت بیاورند.)در دفتر مشق بنویسید.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: درس قبل مرور شد و صفحه 17 کارشد و درمورد شغل و اهدافشان دراینده صحبت شد .
تکلیف خانه: برای جلسه بعد باید در مورد سوالی که بهشون داده شده در کلاس صحبت کنن.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش اتصالات کاف و دادن کاربرگ لغات،اشکالگیری اتصالات انجام شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش تغییرات شیمیایی تخم مرغ. تهیه محلول شیر و ماست و ثبت مشاهدات ان برای جلسه اینده انجام شد.

آلبوم

اجتماعی

اجتماعی
(آموزش پایه)

دست ورزی احساسات

گزارش گروه

ریاضی پنجم صافی، الهام
فعالیت: تمرینات صفحه18و19 کتاب حل شد. تمرینات کتاب رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود. 10 سوال از فصل اول در دفتر نوشته و حل شود.
فارسی پنجم صافی، الهام
فعالیت: کتاب بنویسیم درس 2 کامل شد.کتاب درس 2 نوشته شد.
تکلیف خانه: درس 1و2 مطالعه شود.
زبان انگلیسی پنجم فریدونی، بنفشه
فعالیت: صفحه 15 و 14 کار شد و درس قبل مرور شد ،تکالیف چک شد.
مطالعات اجتماعی پنجم صافی، الهام
فعالیت: ارزشیابی درس 2 انجام شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش وارد کردن تصویر، اشکال آماده و جعبه متن و متن هنری در اکسل