دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس مینا 1

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: انواع زاویه تدریس شد.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: صفحه 103 و 104 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 101 تا 104 به خوبی مطالعه شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 7 و 8 انجام شود.
املا چهارم درخشی، سحر
فعالیت: از درس 5 و 6 گفته شد.
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس12 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 11 و 12 به خوبی مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 11 تدریس شد.

گزارش گروه

علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: مقدمه مبحث زاویه تدریس شد. صفحه 101 و 102 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 101 و 102 به خوبی مطالعه شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 8 آزاد انجام شد. هم معنی لغات درس 10 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 5 و 6 به خوبی مطالعه شود.
نگارش چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 6 انجام شود.
املا چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: فردا املا گفته می شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش در مورد گامبی دانمارکی بود همانطور که می دانید گامبی یعنی قربانی کردن آگاهانه یک مهره برای گرفتن ابتکار عمل .حالا وقتی حریفی اینگونه بازی می کند ما می توانیم قربانی را بپذیریم و در زمان مناسب آنرا پس دهیم ویا از پذیرفتن آن انصراف دهیم .ما امروز اولین طرح این گامبی بازی کردیم. من درس را ارسال می کنم حتما در منزر مرور نمایید.

گزارش گروه

هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: سنجش برگزار شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش تشکیل سنگهای رسوبی و دگرگونی انجام شد.

گزارش گروه

فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 4 تا 7 چک شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 به خوبی مطالعه شود.
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: ارزشیابی انجام شد.
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 1 تا 10 اجتماعی به خوبی مطالعه شود.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: رفع اشکال از تدریسهای گذشته و چک کردن تکالیف انجام شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: انجام آزمایش مقایسه عایق های حرارتی و تشکیل سنگ رسوبی انجام شد.