دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس مینا 1

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: صفحه 103 حل شد.
تکلیف خانه: صفحات 123و124و 125 انجام شود.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: بخشی از درس 10 تا سر مبحث نبض تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 به خوبی مطالعه شود.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
فعالیت: درس7 کلمات جدید تدریس شد.
تکلیف خانه: ازهرکلمه 2خط بنویسید.کتاب کار صفحه68 انجام شود، یک دیکته ازکلمات جدید گفته شود. شنبه امتحان از درس 5 و 6 گرفته خواهدشد.

آلبوم

شطرنج

شطرنج
(فوق برنامه)

ارزیابی بچه ها را برای برگزاری مسابقات

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: بخشی از مبحث عدد مخلوط تدریس شد. صفحات 100 و101 کتاب حل شد.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 13 به طور کامل تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 انجام شود.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 13 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 13به خوبی مطالعه شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: در این جلسه ما ارزیابی بچه ها را برای برگزاری مسابقات را داشتیم در واقع از بچه ها خواسته شد که نوع دیدگاهشان را روی صفحه شطرنج به نمایش بگذارند‌. اینگونه ما می توانستیم با اشتباهاتشان برخورد کرده و راه بهتر تفکر کردن را نشان دهیم. بچه ها انتخابی پنج شنبه اول اسفند ماه ساعت 9/30 دقیقه مسابقه دارند .
تکلیف خانه: شطرنج همراه داشته باشند‌.

آلبوم

رباتیک

رباتیک
(فوق برنامه)

آماده سازی سازه های نمایشگاه

گزارش گروه

علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: بخشی درس 10 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 به خوبی مطالعه شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: هم معنی واژه های درس 13 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 به خوبی مطالعه شود.
نگارش چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 12 انجام شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه65 انجام شود. یکwriting درباره ی حیوانات دیگری که در جنگل آمازون زندگی می کنند، بنویسید. مانندصفحه 69 کتاب.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: فصل 1, 2, 3 و 4 تمرین حل شد و مباحث دوره شد.
تکلیف خانه: کاربرگ فصل 4 و ارزشیابی نیم سال اول (2) حل شود.
علوم چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 7, 8 و 9 مطالعه شود.
املا چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 7 تا 12 تمرین شد.
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 10 تا 14 مطالعه شود.