دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس مینا 1

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

حل تمرین و توضیح بخشی از مبحث عدد نویسی توسط دختر گلمان آوید میوه ای

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: الگوی مثلثی تدریس شد و تمرین های مربوطه انجام شد. صفحه 2 کتاب انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین های مرور فصل (صفحه 20 و 21) انجام شود.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 2 به طور کامل تدریس شد.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 2 انجام شد.
املا چهارم درخشی، سحر
فعالیت: از درس 2 گفته شد.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 1 و 2 به خوبی مطالعه شود.

آلبوم

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: تمرین های مبحث ماشین های ورودی و خروجی چک شد.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: تمرین های درس 2 چک و مرور شد.
فارسی چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: درس 2به خوبی مطالعه شود.
املا چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: فردا املا گفته می شود.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
تکلیف خانه: سی دی مربوط به صفحه 18 در منزل گوش داده شود و تمرین شود. کتاب کار صفحه 14 انجام شود.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: آموزش انواع حرف کاف در اتصالهای چندحرفی و دو شکل کشیده و ساده ، آموزش دندانه شاخص
علوم به زبان انگلیسی موسوی، پرستو
فعالیت: صفحه 31 و 32 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: صفحه 20 و21 چک شد.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کاردرکلاس صفحه 21 انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین درس 2 انجام شود. درس 2 به خوبی مطالعه شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 1 چک شد.
نگارش چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 2 انجام شد.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 13 در منزل انجام شود. یک مکالمه همانند صفحه 17 کتاب نوشته شود.
قرآن چهارم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس تا آخر صفحه 8 (وقف ها)انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: تمرین های صفحات 9 تا11 و 16و17 انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 2 به طور کامل تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 2 انجام شود. درس 2 خوانداری به خوبی مطالعه شود.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
فعالیت: صفحه 16 حفظ شود.
تکلیف خانه: کتاب کار تا صفحه 12 تصحیح تمرین شود.
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کاربر درس 2 انجام شد.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کاربرگ درس 1 انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کاربرگ انجام شد.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 2 پرسش و مرور شد و بخش دیگرتدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود. صفحه 21و 22 نوشته شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: بخشی از درس 2 تدریس شد.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
فعالیت: تمامی دروس داده شده مرور شد. کتاب کار تاصفحه 12 تصحیح و تمرین شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش قانون قلعه رفتن، هدف از قلعه رفتن، انواع قلعه شرایط قلعه رفتن ما دو نوع قلعه داریم 1 قلعه کوچک 2 قلعه بزرگ هدف از قلعه رفتن ایجاد امنیت برای شاه و آوردن رخ به بازی است. ما پنج شرط برای رفتن به قلعه داریم 1 شاه قبلا حرکت نکرده باشد 2 رخ قبلا حرکت نکرده باشد 3 بین شاه و رخ مهره ای نباشد 4 شاه از مسیر کیش نمی تواند قلعه برود 5 شاه برای رفع کیش نمی تواند قلعه برود