دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس مینا 1

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: مبحث تقریب تدریس شد و صفحات 55, 56 و 57 کتاب حل شد.
تکلیف خانه: صفحات 69 و 70 حل شود.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: سنجش برگزار شد.
زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
تکلیف خانه: یک خط ازهرکلمه،5کلمه برای افعال باقاعده مانند play (played) افعال بی قاعده go(went) بصورت گذشته ی فعل نوشته شود. کتاب کار صفحه38انجام شود. کاربرگ های داده شده کامل گردد و آورده شود. جواب سوال زیر را بااستفاده از عبارات درس جدید4 بدهید. what do you do in your freetime?
مطالعات اجتماعی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 8 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 به خوبی مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 7 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 به خوبی مطالعه شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مرور درج جدول، آموزش تغییر پهنای سطر یا ستون ، تغییر رنگ خانه های جدول و تغییر خطوط جدول و انتخاب طرح هایآماده برای جدول

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم موسوی، پرستو
تکلیف خانه: دیکته ازکلمات وجملات درس تمرین شود.
ریاضی به زبان انگلیسی موسوی، پرستو
تکلیف خانه: کاربرگ داده شده کامل گردد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش حس لامسه در آبگرم و سرد،مقایسه تغییرات دمای دماسنج در ظرف آبسرد که داخل آب گرم قرار دادیم انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: صفحه 53 انجام شد .
تکلیف خانه: کاربرگ ها انجام شود.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: در س 4 و 5 مرور و پرسش شد. کار در کلاس صفحه 38 و 39 انجام شد.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 6 به طور کامل تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 6 به خوبی مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کاربرگ درس 6 انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: کار در کلاس صفحه 51 کتاب انجام شد.
علوم چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 5 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 4 و 5 به خوبی مطالعه شود.
فارسی چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 6 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 6 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان چهارم درخشی، سحر
فعالیت: درس 5 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 4 و 5 به خوبی مطالعه شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: درس این جلسه بچه ها چگونگی استفاده از آچمزی در بازیها بود. وقتی بچه ها قانونی را آموزش می بینند ،حتما کاربرد آن را باید دیده و استفاده نمایند. ما در بازی امروز دیدیم که اگر حریفی بد بازی کند، ما باید بدانیم که چطور از آن استفاده کنیم،وقتی فرصتهای مختلف را نشناسیم موقعیت ها را یکی پس از دیگری از دست خواهیم داد.