دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 1

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: اشتباهات متداول ارزشیابی بررسی شد.سوالات ص90 و 91 فصل اعشار از کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: برای سنجش فردا ریاضی به دقت مطالعه و تمرین شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 57 کتاب دانش آموز تدریس شد، با استفاده از کلمات جدید درس پنج و قید های تکرار جمله های متفاوت نوشتند.
تکلیف خانه: صفحه 52و 53 کتاب کار حل شود، فایل صوتی صفحه 57 کتاب دانش آموز را گوش کنند و تمرین 7و8 را انجام دهند.
استعداد تحلیلی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: سوال 1,2،7 جلسه پنجم حل شد.

گزارش گروه

علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: نکات فصل 7 از کتاب کار کامل تدریس شد.
فارسی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی جامدادی 1 برگزار شد.
تکلیف خانه: کتاب کار کامل شود
نگارش ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 12 چک شد.نکات درس شیر خدا بیان شد. حمایت عمر گران مایه تدریس شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، تمرین و مرور دروس 3 و دروس 4 جهت آمادگی بیشتر ارزشیابی نیمه اول سال تحصیلی
تکلیف خانه: تمرین و مرور چهار درس اول
هدیه‌های آسمان ششم پرتوی، مهسا
تکلیف خانه: درس 1 تا 9 و قران درس 1 تا 7 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی نیمسال اول از کتاب کار چک شد.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: فصل 7 از کتاب کار تدریس شد.
نگارش ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: معنی درس دوازدهم( مشاوره و شیر خدا) بیان شد. درس 12 حل شد.
تکلیف خانه: درس 1 تا 7 فارسی و نگارش از کتاب درسی و کتاب کار مطالعه شود. ارزشیابی نیمسال اول از کتاب کار حل شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، جهت آمادگی برای ارزشیابی نیم سال اول ،دروس صفر تا دو کتاب دانش آموز و کتاب کار تمرین و مرور شد.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی جامدادی 1 برگزار شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی جامدادی 1 برگزار شد.
علوم ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: کتاب کار درس7 چک شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 57 کتاب دانش آموز تدریس شد. با استفاده از چراغ راهنمایی مفاهیم must و should تمرین و تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 51 کتاب کار انجام شود. از کلمات جدید دو خط نوشته شود.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
تکلیف خانه: درس 1 تا 12 به دقت مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس11 تدریس شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: ساخت بازی جدید با کدهای آموزش داده شده همراه داشتن جزوه کدهای پرکاربرد در کلاس ضروری می باشد.

گزارش گروه

ریاضی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی فصل 3 چک شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی نیمسال اول ص221 از کتاب کار حل شود.
فارسی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس دوازدهم (دوستی) تدریس شد.
مطالعات اجتماعی ششم پرتوی، مهسا
فعالیت: درس 14 تدریس شد.