دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 2

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تمرین های مبحث تقارن و مختصات (صفحه 115 الی 118) در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: سوال 8 صفحه 122 و سوالات صفحات 121, 122 و 123 حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تمرین های درس 8 از کتاب کار حل شد.
تکلیف خانه: درس 8 بادقت مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4: صفحه 59 و 60 کتاب دانش آموز در تاریخ یک بهمن تدریس شد.امروز ارزشیابی نیمه اول سال تحصیلی از ابتدا کتاب تا انتهای درس 4 برگزار شد.
تکلیف خانه: صفحه 54 تا 56 کتاب کار حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 16 اجتماعی (درس لباس از تولید تا مصرف) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 11, 12, 13, 14 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 11 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: مقمه ای از فصل 5 (تبدیل واحد) تدریس شد.
تکلیف خانه: فصل 3 و 4 از کتاب و کتاب کار تمرین شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 8 تدریس شد و کار در کلاس 1 و حل و چک شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 12 کتاب کار حل و سپس چک شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 57 کتاب دانش آموز تدریس شد، با استفاده از کلمات جدید درس پنج و قید های تکرار جمله های متفاوت نوشتند.
تکلیف خانه: صفحه 52و 53 کتاب کار حل شود، فایل صوتی صفحه 57 کتاب دانش آموز را گوش کنند و تمرین 7و8 را انجام دهند.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش نیروی اصطکاک سطح وفشارهوای بین دو بادکنک انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 87 و 88 و 89 (مبحث تقسیم اعداد اعشاری) حل شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: طرح سنجش برگزار شد. قوائد تمرین شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، تمرین و مرور دروس 3 و دروس 4 جهت آمادگی بیشتر ارزشیابی نیمه اول سال تحصیلی
تکلیف خانه: تمرین و مرور چهار درس اول
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: ارزشیابی فصل 5 و 6 انتهای کتاب کار و درس 9 چک شد.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 1 الی 9 بادقت مطالعه شود.

گزارش گروه

علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: انتهای درس 7 (مبحث نیرو2) از کتاب درسی تدریس شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس مشاوره و شیر خدا تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 12 نگارش کامل شود. درس 1 تا 8 با دقت مطالعه شود. ارزشیابی انتهای کتاب کار تا درس 7 مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، جهت آمادگی برای ارزشیابی نیم سال اول ،دروس صفر تا دو کتاب دانش آموز و کتاب کار تمرین و مرور شد،
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: طرح سنجش برگزار شد.