دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 2

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 158 کتاب کار (مبحث زاویه) حل شد. مقدمه ای از فصل 6 (تناسب) تدریس شد.
تکلیف خانه: فصل 5 بادقت تمرین شود. ارزشیابی فصل 5 از انتهای کاب کار و کاربرگ های داده شده حل شود. ارزشیابی فصل 5 روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تمرین های درس 10 از کتاب کار چک شد. پرسش شفاهی از درس 10 انجام شد.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 19 پرسیده شد.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 16 (درس زیارت) به صورت کامل تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 156 و 157 کتاب کار (مبحث زاویه)چک شد.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تدریس درس 10 از کتاب کار علوی (صفحه 133 و 134) تکمیل شد. کار در کلاس (صفحه 134، 135 و 136) توسط دانش آموزان حل و سپس چک شد. درس 10 از کتاب درسی تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 بادقت مطالعه و تمرین ها حل شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 15 پرسیده شد. درس 15 نگارش و کتاب کار چک شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: صفحه 79 و صفحه 80 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 74 کتاب کار حل شود و از کلمات جدید دو خط نوشته شود و جملات تمرین 2ص79 حفظ شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 19 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 19 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 106 و 107 کتاب درسی (مرور فصل) چک شد.
تکلیف خانه: تمرین 3، 4، 5 و 7 صفحه 156 و تمرین های 1، 2 و 3 صفحه 157 حل شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: ارزشیابی شفاهی درس 15 برگزار شد.
انشا و نگارش ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 15 و کتاب کار حل شود.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تدریس درس 14 (راز موفقیت) تکمیل شد و پرسش شفاهی انجام شد.
هدیه‌های آسمان پیشرفته ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: سوالات به صورت مسابقه حل شد.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: آماده سازی سازه های نمایشگاه

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

ساخت اشکال هندسی
ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

ساخت اشکال هندسی

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 105 (مبحث زاویه) از کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 106 و 107 (فرهنگ نوشتن و مرور فصل) بادقت حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: ادامه ددس 10 (مبحث میکروسکوپ) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 10 مطالعه شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 15 (میوه هنر) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 15 به همراه معنی مطالعه و نوشته شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 79 کتاب دانش آموز تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 73 کتاب کار حل شود و تمرینات صفحه 73 نیز حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 18 (مبحث دریا، نعمت خداوندی) تدریس شد. از درس 7 الی 16 پرسش انجام شد.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: 2 درس آخر از کتاب مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: نیمی از کاربرگ داده شده چک شد.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: فصل 5 با پخش محتوا دوره شد. فصل 10 از کتاب کار مطالعه و دوره شد.
انشا و نگارش ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: انشا و نگارش تمرین شد.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 16 و 17 مطالعه و کتاب کار حل شود.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 11, 12 و 13 مطالعه و کاربرگ داده شده حل شود.