دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 2

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 28 کتاب درسی چک شد. ضرب کسرها (ضرب عدد در کسر، ضرب کسر در عدد و ضرب کسر در کسر) دوره شد.
تکلیف خانه: نمونه سوالات فصل اول با دقت تمرین شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 1، 2 و نیمه ی اول درس 3 پرسیده شد. صفحه 34 و 35 (چگالی) تدریس شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 4 (داستان من و شما) تدریس شد.
قرآن ششم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تا آخر صفحه 9تدریس شد.

آلبوم

هدیه های آسمانی

هدیه های آسمانی
(آموزش پایه)

تلفیق زنگ دایره و هدیه های آسمانی
هنر

هنر
(فوق برنامه)

مسابقه سفالگری با موضوع بزرگداشت حافظ

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 26، 27 و 28 (جمع و تفریق کسر) چک شد.
تکلیف خانه: سوالات مشخص شده صفحه 40، 41 و 42 حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: مقدمه ای از فصل 3 ( مبحث ویژگی های فلزات ) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1 و 2 علوم به خوبی مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: تدریس صفحه 18 کتاب و حل صفحات 10 و 11 و 12 کتاب کار انجام شد.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس1 الی 3پرسیده شد. کاربرگ درس 3 (سرور آزادگان) حل شد. درس 4 (باغ سری) در زنگ دایره تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 4 (باغ سری) مطالعه و کاربرگ درس 4 تا روز دوشنبه حل شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 24 (آشنایی با کسر و جمع و تفریق اعداد مخلوط) و صفحه 25 (کوپکترین مخرج مشترک) تدریس شد. کاربرگ ریاضی( مبحث اعداد صحیح) حل شد.
تکلیف خانه: صفحه 25، 26 و 27 (جمع و تفریق اعداد کسری) حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 2 پرسیده شد و اشکالات برطرف شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: تمامی ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس 3 در دفتر مرتب و به ترتیب نوشته شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: دیکته از شغل ها ،صفحه 17 کتاب کار انجام شد.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: کاربرگ درس 4 چک شد. پرسش درس 1 الی 4 در دفتر پرسیده شد.
تفکر و پژوهش ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 2 گفته شد. دانش آموزان تحقیق های خود را با موضوعات مختلف ارائه دادند.

آلبوم

ریاضی

ریاضی
(آموزش پایه)

جمع و تفریق اعداد صحیح

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: در کلاس بدون دیوار مبحث جمع و تفریق اعداد صحیح تمرین شد. تمرین های دفتر (جمع و تفریق اعداد صحیح)چک شد.
تکلیف خانه: کاربرگ داده شده (دوره فصل 1) حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 2 به صورت کامل مطالعه شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: هجا (بخش) تدریس شد. صفحه 29، 30(بخوان و حفظ کن) و 31 کتاب خوانداری تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 3 حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 4 (چگونه تصمیم بگیریم؟) تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 1، 2، 3 و 4 مطالعه و کاربرگ درس 4 مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: ادامه درس 3 (سرور آزادگان) تدریس شد.
تکلیف خانه: تا روز دوشنبه درس 1، 2 و 3 مطالعه و کاربرگ درس 3 حل شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: تدریس صفحه 17 کتاب انجام شد.
تکلیف خانه: صفحه 8 و 9 نوشته شود.
قرآن ششم محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تا آخر صفحه5تدریس شد.