دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 2

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.

گزارش گروه

علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 6 مطالعه شود و تمرین های صفحات 83 الی 87 کتاب کار بادقت مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
تکلیف خانه: کابرگ حل شود.

گزارش گروه

علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 1 الی 4 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 56، 57 و 58 (مبحث تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری) در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: تمرین و مرور فصل اعداد اعشاری حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 3 و 4 بادقت مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 42 کتاب دانش آموز تدریس شد. دیکته از صفحه 36 گفته شد، زمان گذشته مرور شد.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: نیمه دوم درس 10 تدریس شد.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: مقایسه تغییرارتفاع نخ با اویزان کردن وزنه در دو چوب خشک وتر,و آزمایش نیروهای عمل و عکس العمل انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 55 (مبحث تقسیم عدد صحیح بر عدد اعشاری) حل شد.ارزیابی عملکردی درس 1 و 2 به صورت گروهی برگزار شد.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 6 (مبحث نیرو) تدریس شد.
انشا و نگارش ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 8 انجام شد.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، دروس این هفته مرور شد. کتاب کار توسط دانش آموزان در کلاس انجام و چک شد، دانش آموزان کنفرانس در مورد حیوانات دریایی ارائه کردند.
تکلیف خانه: صفحه 36-37 کتاب کار و دیکته از صفحه 36 کتاب نوشته شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: سوالات درس 9 گفته شد و نیمه اول درس 10 تدریس شد.