دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نرگس 2

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 73 و 74 تدریس شد. ادامه کاردستی روز مادر انجام شد.
تکلیف خانه: تا انتهای درس 6 کتاب کار حل شود. از کلمات جدید دو خط نوشته شود. تمرینات صفحه 73 و 75 کتابدانش آموز حل شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: اجرا و رفتن سنسور دما و رطوبت
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: ساخت بازی در اسکرچ

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 100 و 101 کتاب درسی (مساحت دایره) چک شد. مسابقات تیمز برگزار شد.
تکلیف خانه: سوال 1 صفحه 100 و سوال 3 و 4 صفحه 101 در دفتر نوشته و دوباره حل شود. سوال 3 صفحه 144، سوال 1 صفحه 145، سوال 3، 4، 6 و 7 صفحه 146 و سوال 8 صفحه 147 کتاب کار حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تدریس درس 9 از کتاب درسی تکمیل و مقدمه ای از درس 10 تدریس شد.
نگارش ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 14 نگارش و کتاب کار علوی چک شد.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 17 (مبحث ویژگی های دریاهای ایران) تدریس شد. ارزشیابی برگزار شد.
هدیه‌های آسمان ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 10، 11، 12 و 13 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 99 و 100 کتاب درسی (مبحث مساحت دایره) تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 100 و 101 (مبحث دایره) حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 9 از کتاب درسی تدریس شد.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 11 و 12 بادقت مطالعه شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 14, 15 و 16 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: صفحه 97 ( مبحث حجم) و تمرین های صفحه 137, 138, 139, 140 و 141 چک شد.
تکلیف خانه: سوالات داده شده در دفتر حل شود.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: درس 9 (مبحث سفر انرژی) به صورت کتبی پرسیده شد و نیمی از تمرین ها در کلاس چک شد.
تکلیف خانه: درس 8 و 9 مطالعه و ارزشیابی درس 9 از انتهای کتاب کار علوی حل شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: املا و ارزشیابی درس 12 فارسی برگزار شد.
نگارش ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 14 کتاب کار حل شود.
مطالعات اجتماعی ششم قوامی نژاد، سیمین
تکلیف خانه: درس 13, 14, 15 و 16 مطالعه شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: تمرین های دفتر (مبحث تبدیل واحد) چک شد.
علوم ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: کار در کلاس درس 9 حل و سپس چک شد. درس 9 ارزشیابی درس 3 الی 7 از انتهای کتاب کار چک شد.
تکلیف خانه: درس 9 (مبحث سفر انرژی) مطالعه شود. تمرین های درس 9 (مبحث سفر انرژی) از کتاب کار حل شود.
فارسی ششم قوامی نژاد، سیمین
فعالیت: ارزشیابی درس 4 الی 6 از انتهای کتاب کار چک شد. املای درس 12 تمرین شود.
زبان انگلیسی ششم الهی وندائی، عاطفه
فعالیت: ODI4، صفحه 70 کتاب دانش آموز تدریس شد
تکلیف خانه: منزل صفحه 64و65 کتاب کار حل شود.