دبستان دوره اول پسرانه اصفهان

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول پسرانه با مدیریت خانم اخوان شریف
تصویر
نما دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
نما
حیاط دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
حیاط
کلاس دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
کلاس
کلاس دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
کلاس
کلاس دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
کلاس
کلاس دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
کلاس
سایت رایانه دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
سایت رایانه
آزمایشگاه دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
آزمایشگاه
کتابخانه دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
کتابخانه
نمازخانه دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
نمازخانه
غذاخوری دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
غذاخوری
دفتر مدیریت دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان دبستان دوره اول پسرانه اصفهان
دفتر مدرسان