فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 0

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز مفاهیم قبلی در یونیت 10 مرور شدند، سانگ صفحه 60 کتاب تمرین شد و داستان صفحه 61 کتاب، کار شد.
تکلیف: لطفا در منزل ویس از بچه ها تهیه کنید که سانگ صفحه 60 رو میخوانند. لطفا صفحه 70 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض وقت بخیر. امروز با بچه های عزیز در قالب مفاهیم جدید، دروس قبلی مرور شدند و سانگ صفحه ی 60 کتاب به شکل معما با بچه ها تمرین شد.
تکلیف: لطفا مطالب پیوست شده همگی مرور و کار شوند. صفحه کتاب، حل شود. صفحه 69 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. با آرزوی آخر هفته ای خوش برای شما. امروز با بچه ها مفاهیم thick, thin, long, short, big, small مرور شدند و از این مفاهیم در ساختار سوالی is it _____ (big, small, ...) استفاده شد.
تکلیف: لطفا صفحه 68 کتاب کار انجام شود. لطفا از بچه ها ویدیویی در حال نشان دادن آیتم های مختلف تهیه کنید که با مفاهیم درس در ارتباط باشند. (big/small/long/short/thick/thin)

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز، مفاهیم قبلی مرور شدند. و مفاهیم long, short, tall, short, thick, thin, big, small معرفی شدند.
تکلیف: لطفا این مفاهیم در منزل تمرین شوند.(صفحات 58 و 59 کتاب) و صفحه 67 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز صفحه 57 کتاب، کار شد و حروف U, V, W معرفی شدند. (اسم، صدا و کلمات) و حروف قبلی مرور شدند.
تکلیف: لطفا صفحه ی 57 کتاب کامل شود. لطفا صفحه 65 و 66 کتاب کار حل شود. (تصاویر تکالیف را در پرتال بارگزاری بفرمایید. با تشکر)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: