فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/10 به شرح زیر است: 1. دوره صدای ea 2. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط 3. پرسش و پاسخ از دانش آموزان جهت دوره کلمات
تکلیف: تکلیف کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/10: 1. لطفا کلمات زیر در دفتر نوشته و تمرین شوند: leak, team, meal, lead, neat, seal, dream, please. به این صورت که حرف جدید با رنگ متفاوت باشد. 2. صفحه ی 15 کتاب ( فقط قسمت مربوط به ee ) و صفحات 16 و 17 در منزل حل شوند و تصویرشان ارسال شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9 به شرح زیر است: 1. تدریس صدای ea 2. انجام صفحاتی از کتاب به صورت پرسش و پاسخ 3. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط 4. انجام دیکته پای تخته
تکلیف: کلیف کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/9: لطفا کلمات زیر در دفتر نوشته و تمرین شوند: eat, tea, sea, pea, meat, read, beat, leaf, heat, mean, seat. به این صورت که حرف جدید با رنگ متفاوت باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/8 به شرح زیر است: 1. دوره صدای ee 2. انجام صفحاتی از کتاب به صورت پرسش و پاسخ 3. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط 4. انجام دیکته پای تخته
تکلیف: تکلیف کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/8: لطفا کلمات زیر در دفتر نوشته و تمرین شوند: seen, been, sleep, green, free, street, speed, indeed, coffee, toffee. به این صورت که حرف جدید با رنگ متفاوت باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/7 به شرح زیر است: 1. تدریس صدای جدید ee 2. انجام صفحاتی از کتاب به صورت پرسش و پاسخ 3. تماشای ویدئو های آموزشی مرتبط
تکلیف: تکلیف کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/7: لطفا کلمات زیر در دفتر نوشته و تمرین شوند: bee, see, seed, need, feet, deep, heel, beef, jeep, keep, به این صورت که حرف جدید با رنگ متفاوت باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: ستوده فرد، محدثه
فعالیت: ا عرض سلام و وقت بخیر فعالیت های انجام شده در کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/6 به شرح زیر است: 1. انجام کاردستی در کلاس برای روز Thanks giving.
تکلیف: تکلیف کلاس زبان انگلیسی امروز مورخ 1400/9/6: لطفا موارد تدریس شده ی قبلی در منزل تمرین شوند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: