فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: مرور ee و صداکشی و خواندن و تدریس تریکی ورد we.
تکلیف: خواندن و نوشتن تریکی ورد we در دفتر و جمله هایش.و انجام دادن صفحه های مشخص شده از کتاب علوم انگلیسی

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: مرور ee و خواندن کلمات
تکلیف: انجام کاربرگ ها.

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: تدریس صدای we و کلمات
تکلیف: خواندن و نوشتن ee و کلمات در دفتر.

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: تمرین مکالمه و خواندن جمله ها.
تکلیف: تمرین خواندن جمله ها.

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: درست کردن کاردستی مربوط به روز شکرگذاری.
تکلیف: نوشتن و خواندن جمله ها در دفتر.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: