فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: مرور ee و خواندن و صداکشی کلمات و تدریس تریکی ورد we.
تکلیف: خواندن و نوشتن تریکی ورد we و جمله هایش .

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: مرور ee و خواندن کلمات و انجام کتاب فونیکس.
تکلیف: انجام دادن کاربرگ ها.

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: تدریس صدای ee و کلمات.
تکلیف: خواندن و نوشتن صدا و کلمات جدید .

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: درست کردن کاردستی روز شکرگزاری
تکلیف: تمرین خواندن جمله ها.

زبان انگلیسی

مدرس: ایمانی، کبری
فعالیت: تمرین مکالمه توسط خود دانش آموزان و خواندن جمله ها.
تکلیف: نوشتن و خواندن جمله ها در دفتر.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: