فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: خلاصه story از ایتدا تا جایی که تدریس شده پرسیده شد. صفحات 5 و 8 pdf کار شد.
تکلیف: محتوای ارسال شده مرور شود. خلاصه داستان تمرین شود. سوالات صفحه 7 pdf(کاربرگ) پاسخ داده شود. با ویس ارسال شده دیکته نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: صفحه 33کتاب تدریس شد.
تکلیف: صفحه31 کتاب کار انجام شود. به audio صفحه 31 کتاب گوش کنید و جملات را در دفتر بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: صفحه32 تدریس شد. مکالمه کار شد.
تکلیف: صفحه 30 کتاب کار انجام شود. Song حفظ شود. مکالمه و introduction مرور شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: گرامر یونیت 2 مرور شد. Progress check صفحه 29 کار شد. دیکته از یونیت 2گفته شد.
تکلیف: لغات صفحه های 30 و 31(family)مرور شود،سپس کاربرگ انجام شود. صفحه 97 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: به مناسبت thanks giving day کلمات و جملات مرتبط کار شد.
تکلیف: محتوای ارسال شده بررسی و مرو شود. مکالمه در قالب خواسته شده تمرین شود. کاربرگ ها در دفتر انجام شود. دیکته تمرین شود.(فردا دیکته از یونیت 2 گفته می شود.)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: