فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: خلاصه story پرسیده شد. صفحه 4 pdf کارشد.
تکلیف: محتوای ارسال شده تمرین شود. خلاصه داستان از ابتدا تا جایی که تدریس شده مرور شود. دیکته با ویس ارسال شده نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: لغات صفحه32 مرور شد و song تدریس شد.
تکلیف: Song صفحه 32 حفظ شود. صفحه 30 کتاب کار انجام شود. به audio صفحه31 گوش کنید و جملات را در دفتر بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: لغات صفحه 32 تدریس شد. مکالمه مرور شد.
تکلیف: از روی سرمشق نوشته شود. به audio گوش داده شود و لغات تکرار و تمرین شود. مکالمه مرور شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: گرامر یونیت2مرور شد. Progress check انجام شد،(صفحه 29 کتاب) دیکته از یونیت 2 گفته شد.
تکلیف: لغات صفحه های 31و 32(family)مرور شود،سپس کاربرگ انجام شود. صفحه های 27 و 97 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: کوچک‌ کپورچالی، معصومه
فعالیت: به مناسبت thanks giving day کلمات و جملات مرتبط کار شد.
تکلیف: محتوای ارسال شده بررسی و مرو شود. مکالمه در قالب خواسته شده تمرین شود. کاربرگ ها در دفتر انجام شود. دیکته تمرین شود.(فردا دیکته از یونیت 2 گفته می شود.)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: