فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 3

زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: با سلام مبحث گرامر تدریس شده است
تکلیف: ویدیو و پاورپوینت بررسی شود یونیت چهار تا جایی که تدریس شده است پرسیده میشود و از لغت ها املا گفته میشود

زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: باسلام گرامر تدریس شده است
تکلیف: تمرین املا یونیت سوم املا گفته میشود

زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: با سلام صفحه ی چهل کتاب درسی تدریس شده است
تکلیف: حفظ شعر صفحه ی چهل کتاب درسی در کلاس پرسید میشود

زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: باسلام صفحه ی چهل کتاب درسی تدریس شده است
تکلیف: کتاب کار صفحه ی سی و هشت

زبان انگلیسی

مدرس: صداقت زاده، صبا
فعالیت: معرفی thanksgiving
تکلیف: ندارند
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: