فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 5

زبان انگلیسی

مدرس: پرنور، گلاره
فعالیت: صفحه 38 کتاب تدریس شد.
تکلیف: صفحه 38 کتاب با دقت خوانده شود و شماره 53 سی دی مربوط به همین متن گوش داده شود. صفحه 32 activity book انجام و ارسال شود. تمرین کلمات spelling bee و آمادگی برای *آزمون شفاهی* روز شنبه از دروس *یک، دو و سه* تا صفحه 38 فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: پرنور، گلاره
فعالیت: زمان گذشته تمرین و تکرار شد. صفحه 37 کتاب انجام شد.
تکلیف: همه موارد درس 3 تا صفحه 37 مرور شوند. 6 سوال (yes / no questions) در مورد تعطیلات Nora (متن صفحه 37 کتاب) در دفتر نوشته شود و به سوالات پاسخ داده شوند. 3 سوال به گونه ای نوشته شود که پاسخ yes باشد و 3 سوال دیگر با پاسخ no. به سوالاتی که پاسخشان yes است پاسخ کوتاه داده شود و به سوالات با جواب no هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ بلند. مانند نمونه های زیر، Did she stay in a big hotel? *Yes*, she did. Did she see a tigers? *No*, she didn't. She *saw* giraffes and lions.

زبان انگلیسی

مدرس: پرنور، گلاره
فعالیت: جمله سازی و ساخت سوال در زمان گذشته (simple past) تدریس شد.
تکلیف: تمام تصاویر ارسال شده در WhatsApp *حتما* با دقت بررسی و تمرین شوند. صفحات 30 و 31 activity book با دقت انجام شوند. تمرین spelling bee و مرور دروس یک و دو کتاب فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: پرنور، گلاره
فعالیت: صفحه 36 کتاب تدریس شد.
تکلیف: صفحه 36 کتاب تمرین شود‌. شماره های 50 و 51 سی دی گوش داده شوند. به سوالات ارسال شده پاسخ کامل داده شود. دروس یک و دو به طور کامل مرور شوند. شنبه آینده آزمون شفاهی از همه موارد خواهیم داشت.

زبان انگلیسی

مدرس: پرنور، گلاره
فعالیت: در مورد روز شکرگزاری صحبت شد و extreme sports and emotions تدریس شد.
تکلیف: لغات بالای صفحه 36 کتاب تمرین شوند و با هرکدام یک جمله ساخته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: