فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 6

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: P. 43 چک شد.
تکلیف: ندارند.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Discussion & Spelling Bee
تکلیف: لغات Spelling Bee تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 41, 42
تکلیف: Do pupil's book p. 43... Do p. 35,36,37 of workbook

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 40
تکلیف: فایل صوتی ارسال شده، گوش داده و نوشته شود.( حتما انجام شود). صفحه 34 از workbook انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس مناسبتی thanksgiving و صفحه 39
تکلیف: یک ویدئو در مورد ارسال شود و در مورد تاریخچه و مراسم و Thanksgiving صحبت شود.( اصول همیشگی ذکر شده برای فیلم گرفتن رعایت شود.). Do p. 33 of workbook
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: