فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 6

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 51,52
تکلیف: کتاب pupil's book صفحات 52 و 53 و کتاب workbook صفحات 45،46،47 انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 50
تکلیف: Do workbook p. 44

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 49
تکلیف: Do workbook p. 43

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Review
تکلیف: فایلهای صوتی ارسال شده، گوش داده و نوشته شود. هیچ توجیهی برای عدم انجام این تکلیف پذیرفته نیست.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Review
تکلیف: پسرهای گلم به فابل صوتی reading صفحه 48 چندین مرتبه گوش داده، سپس متن را خوانده و ویس ارسال شود. ( متن کامل خوانده شود.)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: