فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 6

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 62
تکلیف: Do workbook p. 56

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 61
تکلیف: انجام تکلیف دو نفره صفحه 61 از pupil's book . صفحه 55 از workbook انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 60
تکلیف: Do workbook p. 54

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Realtive clause مرور و تمرین شد.
تکلیف: No homework

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: Relative clause مرور شد.
تکلیف: پاسخ تمریتهای صفحات 59 از pupil's book و صفحه 53 از workbook در واتس اپ ارسال شده، لطفا پسرهای گلم جوابها را وارد کرده و تمرینهای این صفحات را روخوانی کرده و ویس ارسال شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: