فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 7

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز suffixes -ful and -less تدریس شدنند و صفحه 40 کتاب تدریس شد .
تکلیف: 1. صفحه 31 و 32 کتاب کار انجام شود . 2. قسمت سوم( past participle ) افعال روز شنبه پرسیده خواهند شد.

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز در مورد experiment چگونگی انجام آن گفت و گو شد.
تکلیف: آزمایش صفحه 39 کتاب انجام شود و فیلم تهیه شود - در طول انجام آزمایش باید توضیحات در مورد هر بخش داده شود .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز امتحان از درس 2 گرفته شد . و در مورد laboratory experiment صحبت شد و صفحه 38 کتاب تدریس شد.
تکلیف: صفحه 30 کتاب کار انجام شود .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز کلمات جدیدی laboratory دوره شدنند و گرامر past simple passive به دانش آموزان تدریس شد
تکلیف: روز دوشنبه 8 آذر quiz از درس دوم گرفته خواهد شد .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز درمورد thanksgiving day با دانش آموزان صحبت شد ، و کلمات جدیدی در رابطه با laboratory equipment در کلاس آموزش داده شدنند .
تکلیف: انجام صفحه 29 کتاب کار .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: