دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس سهراب سپهری

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام از روی عکس های فرستاده شده املا نوشته شود

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: انجام تمرین های ص 104 و 1.5 و107 در کتاب همراه با نظارت و امضا اولیا.. بیاییم برای آرامش زمین دعا کنیم
فارسی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: چشمان خود را ببند و سپس دقت کن در اطرافت چه چیزهایی وجود دارد سپس با هر کدام یک جمله بساز.بهتر است ابتدا جمله خود را به صورت شفاهی بیان کنی و پس از اطمینان از درستی ، آن را یادداشت کنی.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام spelling bee تمرین و تکرار شود از لغات یونیت جدید املا نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: انجام کاربرگ آموزشی مطالعه فراموش نشود
فارسی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: بازی اسم و فامیل چندتا شهر نام ببر که با س یا م شروع بشه
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام spelling bee دو صفحه کامل تمرین شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: جمع با انتقال تکنیکی تدریس شد.
تکلیف خانه: 10 تمرین از ص 100 و 102 در دفتر نوشته و تمرین شود. بانو روزت مبارک...
علوم دوم گرامی، زهرا
فعالیت: مفهوم رشد دانه و تهیه گزارش رشد آن در کتابچه توضیح داده شد.
نگارش دوم گرامی، زهرا
فعالیت: تکمیل نگارش درس ایران زیبا در کتاب انجام شد.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام کاربرگ انجام شود. Spelling bee تا آخر location تمرین و تکرار شود.