دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس محمدتقی بهار

گزارش گروه

ریاضی سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: حل سوالات ریاضی داده شده در دفتر مشق.
علوم سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: مطالعه فصل گیاهان علوم علوی و نوشتن پنج سوال از آن در دفتر مشق و پاسخ به آنها.
فارسی سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: ده کلمه بنویسید که با سه نشانه ی جمع "ان-ها-ات" جمع بسته شده باشد و با آنها جمله بسازید.

گزارش گروه

فارسی سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس نویسنده ی بزرگ و خواب خلیفه. پنج کلمه مانند"ثروتمند" که قسمت دوم آن"مند" دارد را به همراه معنیش بنویسید.
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی :‌دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do?
هدیه‌های آسمان سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: مطالعه سه درس آخر هدیه(تا پایان درس 14 ام ابیها) و نوشتن هشت سوال از این دروس در دفتر مشق و پاسخ به آنها.

گزارش گروه

ریاضی سوم گیلانپور راد، فاطمه
تکلیف خانه: حل سوالات ریاضی داده شده در دفتر مشق.
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

ریاضی سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: ارزشیابی محیط و مساحت گرفته شد- تدریس جمع و تفریق
علوم سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: پرسش کلاسی از فصل نیروها- تدریس فصل نیرو 2
فارسی سوم گیلانپور راد، فاطمه
فعالیت: نوشتن انشا در مورد مادر
تکلیف خانه: کتاب فارسی علوی درس مهربان کامل شود.
زبان انگلیسی سوم پرنور، گلاره
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام صفحه ی 68درس داده شد. لطفا از روی متن صفحه ی 68 خوانده شود. یکسری از کلمات متن در دفتر داده شده که با آنها جمله ساخته شود. لغات جدید spelling bee درس داده شد. سرمشق نیز داده شد لطفا نوشته شود. شعر where do i begin کار شود.