دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس محمدحسین شهریار

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: حل سوالات ریاضی داده شده در دفتر مشق.
علوم سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه فصل گیاهان علوم علوی و نوشتن پنج سوال از آن در دفتر مشق و پاسخ به آنها.
فارسی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: ده کلمه بنویسید که با سه نشانه ی جمع "ان-ها-ات" جمع بسته شده باشد و با آنها جمله بسازید.
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

فارسی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس نویسنده ی بزرگ و خواب خلیفه. پنج کلمه مانند"ثروتمند" که قسمت دوم آن"مند" دارد را به همراه معنیش بنویسید.
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do?
هدیه‌های آسمان سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه سه درس آخر هدیه(تا پایان درس 14 ام ابیها) و نوشتن هشت سوال از این دروس در دفتر مشق و پاسخ به آنها.

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: حل سوالات ریاضی داده شده در دفتر مشق.
فارسی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: پنج جمله به شکل گفتاری نوشته و آنها را به شکل نوشتاری تبدیل کنید.
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, rarely, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند.
مطالعات اجتماعی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه پنج درس آخر اجتماعی و نوشتن ده سوال از آن در دفتر مشق و پاسخ به آنها.

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: ارزشیابی محیط و مساحت گرفته شد- تدریس جمع و تفریق فرآیندی
تکلیف خانه: حل صفحات 151،152 ریاضی علوی- حل سوالات اضافی جمع و تفریق فرآیندی دفترمشق- مطالعه ضرب اعداد 2و3- نوشتن اشتباهات ارزشیابی ریاضی در دفترمشق
علوم سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: پرسش کلاسی از فصل نیروها- تدریس فصل گیاهان
تکلیف خانه: مطالعه فصل نیروها
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : صفحات 64 و 65 کتاب کار انجام شوند. کارتون کوتاه town mouse and country mouse در سی دی English Cafe شماره 2 بخش short stories تماشا شود. 30 کلمه اول لیست spelling bee تمرین شوند.
مطالعات اجتماعی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه سه درس آخر

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: مرور محیط و مساحت و حل سوالات اضافه
تکلیف خانه: ارزشیابی ریاضی از محیط و مساحت
علوم سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تدریس فصل دهم(اهرم ها)و پاسخ به سوالات پایان فصل
تکلیف خانه: مطالعه فصل دهم
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : جاهای خالی در کاربرگ چسبانده شده در دفتر با in یا on یا at پر شوند و سپس، متن یکبار دیگر با دقت مطالعه شده و یک متن مشابه کوتاه در صفحه بعد در مورد خود دانش آموز نوشته شود. 25 کلمه ابتدای لیست spelling bee تمرین شوند. روز شنبه از صفحات 60 و 61 و ماه های سال و اعداد ترتیبی دیکته خواهیم داشت.
قرآن سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تمرین روانخوانی