دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس مهدی اخوان ثالث

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: کاربرگ ریاضی انجام شود . بر روی برگه A4 یک 6 ضلعی رسم کنید در سایز بزرگ وقطرهای ان را با استفاده از کاموا های رنگی کامل کنید .
فارسی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: فارسی درس 11 و 12 روانخوانی شود .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: کاربرگ ریاضی انجام شود . انتخاب یک ضرب و درست کردن ان به صورت پازل در دایره به قطر 20 س م با مقوا مثل نمونه ی زیر
املا سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: املا از درس 8 و 9 نوشته شود .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری :‌[9:46, 1398/12/4] آقای آهنگری علوی: [20:58, 1398/12/4] آقای آهنگری علوی: دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do?

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: نمونه سوال ریاضی انجام شود . ضرب 2 تا 9 نوشته شود به صورت پراکنده
علوم سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: کاربرگ علوم انجام شود .
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, rarely, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: ریاضی مبحث تفریق در جدول ارزش مکانی تدریس شد . ریاضی ص109 تا ص 111 انجام شد .
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی ص 166 تا ص 168 انجام شود
علوم سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: علوم درس 11تا ص 138 کتاب کار تدریس شد
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنگری : عزیزان دلم باید صفحه 67 کتاب کار خود را انجام دهند.
مطالعات اجتماعی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: اجتماعی درس 15 و 16 پرسیده می شود

گزارش گروه

ریاضی سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: ریاضی 5 جمع و 5 تفریق فرایندی نوشته شود
علوم سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: علوم درس 10 پرسیده شد
تکلیف خانه: علوم درس 11 پیش مطالعه شود
فارسی سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: کتاب کار فارسی از درس 10 تا 12 کامل چک شد . کتاب کار علوم درس 10 چک شد
املا سوم کرباسی صالح، مهناز
تکلیف خانه: املا از درس 10 نوشته شود
زبان انگلیسی سوم فضلی، نسیم
تکلیف خانه: آقای آهنری : دانش آموزان گرانقدر باید صفحات 65 و 66 کتاب کار خود را انجام دهند.
هدیه‌های آسمان سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: هدیه ها درس 17 تدریس شد
قرآن سوم کرباسی صالح، مهناز
فعالیت: نماز 2 رکعتی خوانده شد