دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس پروفسور پرویز کردوانی

گزارش گروه

فارسی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: سلام و عرض ادب خدمت اولیای گرامی نمونه کاربرگ فارسی و ریاضی انجام شود. املاگفته شود. روان خوانی تمرین شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 44 کتاب زبان یونیت 6 ،سی دی گوش داده شود و کلمات جدید تکرار شود.

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: از 50 تا 60 را به عدد بنویسند. پنجاه تا شصت را به حروف بنویسند. از عدد 2تا 40 دوتا دوتا بنویس. شاد و سلامت باشید
فارسی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: کلمات ا استثنا را نوشته و نقاشی آن را بکشند. املا فقط از کلمات ای مستقل باشد. روان خوانی تمرین شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: 10 تا جمله مرتبط به یونیت 5 نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: از عدد چهل تا پنجاه را به حروف بنویسند. از 1تا 50 را به صورت عدد بنویسند.
فارسی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: سلام و عرض ادب خدمت اولیا محترم امیدوارم حال دلتون تو این شرایط بد خوب باشد سوال و جواب سوال را در دفتر نارنجی بنویسند. راه های پیشگیری از کرونا را بنویسید. املا تشخیصی از نشانه ها ی خا، خوا در جدول روان خوانی تمرین شود. به امید نابودی هرچه زودتر انواع بیماری های واگیردار
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: سی دی English cafe تماشا شود.

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: کتاب ریاضی هوش سه صفحه انجام شد.
فارسی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: یک نامه ی تشکر برای مادر خود در دفتر نارنجی بنویس. سرمشق کامل نوشته شود. جدول دوستی با نشانه ی صاد کشیده شود. املا گفته شود. روان خوانی تمرین شود.
قرآن اول فوائدی، طاهره
فعالیت: درس ششم و هفتم با موضوع آشنایی با پیامبران تدریس شد. و قصه ی پیامبران گفته شد.

گزارش گروه

فارسی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: نشانه ی صاد درس صدای موج را با داستان تدریس کردم. برای ایجاد انگیزه متولدین فصل ها را در کلاس گروه بندی کردیم. کتاب نگارشی کامل نوشته شد. کتاب روان خوانی خوانده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی درس صدای موج کامل نوشته شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه های 32،33،34 کتاب تمرین انجام شود.
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس تعیین قلم ( فونت ) ، تعیین رنگ متن ، تعیین حالت متن
تکلیف خانه: انجام تمرین صفحه 77