فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه شیراز
کلاس: اول 2

ریاضی اول

مدرس: پیراحمدیان، نرگس
فعالیت: گزارش فعالیت چهارم مهر ماه تدریس تم 1 ریاضی به همراه پرسش و پاسخ از دانش آموزان صفحه اول با کمک همه دانش آموزان حل شد کلیپ ارسال شد

فارسی اول

مدرس: پیراحمدیان، نرگس
فعالیت: لوحه 2 همراه با شعر تدریس شد کتاب نوشتاری حل و انجام شد

نگارش اول

مدرس: پیراحمدیان، نرگس
فعالیت: لوحه 2 تدریس شد کتاب نوشتاری انجام شد
تکلیف: صفحه 8 از کتاب کار پرتو علوی حل شود

بخوانیم اول

مدرس: پیراحمدیان، نرگس
فعالیت: گزارش فعالیت سوم مهر ماه شنبه فارسی خوانداری تدریس نگاره 1 همراه با داستان ارسال کلیپ پرسش و پاسخ از تمام دانش آموزان
تکلیف: خواندن فلش کارت های نگاره 1

نگارش اول

مدرس: پیراحمدیان، نرگس
فعالیت: تدریس لوحه 1 خط صاف از بالا به پایین همراه با شعر لوحه ارسال کلیپ
تکلیف: لوحه 1 کتاب نوشتاری سر کلاس انجام شد عکس صفحه فرستاده شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: