فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه شیراز
کلاس: چهارم 1

ریاضی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: کتاب کار علوی صفحه 20-21- پرسش کلاسی

علوم چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: انجام کتاب کار علوی صفحه23-24-25-26-پرسش کلاسی
تکلیف: مطالعه درس 1-2 درسنامه علوی علوم

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: غیائی، سپیده
فعالیت: Fourth Grade Date : 7/26 Book: Super minds 3 Page: 12 Online: Unit 1/page 12 + Reading Activity Offline: Reading fluency practice / Dictation practice
تکلیف: Reading fluency practice / Dictation practice

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: انجام کاربرگ 1-2

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت:
تکلیف: مطالعه درس 1-2-3 هدیه

ریاضی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: انجام صفحه 10-11
تکلیف: کتاب کار علوی صفحه 19-20 تا سوال 5

فارسی خوانداری چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس کوچ پرستوها -درست و نادرست -انجام درک مطلب -دانش زبانی صفحه 22- گوش کن و بگو
تکلیف: تمرین روخوانی درس کوچ پرستوها

املا چهارم

مدرس: نصیری، زینب
تکلیف: -املا از درس کوچ پرستو ها کاربرگ شماره 2 انجام شود

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: غیائی، سپیده
فعالیت: Online: unit 1/page 10,11/activity book Offline:Reading fluency practice/Writing practice

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
تکلیف: مطالعه درس 1-2-3 مطالعات

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس درس 3ما به مسجد میرویم

ریاضی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: پرسش کلاسی و انجام صفحه9

علوم چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: پرسش کلاسی و انجام فعالیت های کتابکتاب کار علوی صفحه21-22

فارسی خوانداری چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس شعر خبر داغ کلاغ
تکلیف: تا5 شنبه حفظ شوند

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: غیائی، سپیده
فعالیت: Online:Unit 1/Grammar Teaching/Speaking practice.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: پرسش کلاسی و انجام فعالیت های درس 3 خریدو فروش در محله

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: نصیری، زینب
تکلیف: انجام کاربرگ شمار ه 1

سواد مالی

مدرس: سامانی، فاطمه
فعالیت: درس درآمد ارائه شد. دانش آموزان با مشاغل مختلف از نظر درآمد: ماهانه و غیر ماهانه آشنا شدند . فعالیت کلاسی با همکاری دانش آموزان انجام شد . مزایا و معایب و نحوه مدیریت پول در هر نوع درآمد ماهانه و غیر ماهانه به بحث و گفتگو گذاشته شد. خلاصه درس به صورت pdf در گروه سواد مالی ارسال شد
تکلیف: انجام فعالیتی که به پیوست ارائه شده توسط دانش آموزان

ریاضی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس قسمت الگویابی صفحه 9
تکلیف: پیک ارمغان شماره 3

علوم چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس فصل 2قسمت 3 و انجام فعالیت کتاب صفحه12-13
تکلیف: مطالعه درسنامه علوی علوم درس 1-2 شنبه میپرسم

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: تدریس درس 3 اجتماعی خرید در محله

ریاضی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: حل صفحه 8 وشروع توضیح الگوها درصفحه 9

علوم چهارم

مدرس: نصیری، زینب
تکلیف: مطالعه درسنامه علوم علوی مخلوط ها در زندگی

فارسی چهارم

مدرس: نصیری، زینب
تکلیف: مطالعه و حفظ لغات درس آفریدگار زیبایی

فارسی خوانداری چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: روخوانی آفریدگار زیبایی -آموزش متن علمی و ادبی

نگارش چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: انجام کاربرگ شماره 1 انشا ء

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: غیائی، سپیده
فعالیت: Fourth Grade Date : 7/20 Book: Super minds 3/ workbook Page: unit starter, page 4/5/6/7 Online: workbook answering Offline: Reading fluency practice
تکلیف: Reading fluency practice

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: نصیری، زینب
فعالیت: اجرای طرح چهارخانه بزرگ داشت حافظ
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: