دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم پسرانه با مدیریت خانم کمالی
تصویر
نما دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
نما
کلاس دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
کلاس
سایت رایانه دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
سایت رایانه
آزمایشگاه دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
آزمایشگاه
کتابخانه دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
کتابخانه
غذاخوری دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
غذاخوری
ورزشی دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
ورزشی
دفتر مدیریت دبستان پسرانه فلکه اطلاعات تهران
دفتر مدیریت