فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،درس های قبلی تمرین و تکرار شد. مرور کلمات با فلش کارت انجام شد. ویدیو آموزشی تماشا شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، جملاتی درباره ی روز معلم تمرین شد. درس های قبل مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز، صفحه ی 16 کتاب فونیکس 6 در کلاس حل شد،جملاتی درباره روز معلم تمرین شد. صفحه 45 کتاب و صفحه 40 کتاب کار ODIs حل شد.لغات درس 6 مرور شد و ساختار جدید تدریس شد: Where is my dad?He is in the bathroom. Is he in the bedroom?No,he isn't.
تکلیف: لطفا این کلمات سه بار در دفتر نوشته شود: bathroom-bedroom-livingroom-kitchen-door-window-house لطفا صفحات 18 و 23 فونیکس 6 را در منزل تکمیل بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی امروز، جلسات قبل مرور و تمرین شد.

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی امروز، مبحث تفریق اعداد تدریس شد. four minus two is two. صفحات 42 و 43 کتاب mathematics انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: