دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس انرژی اتمی

گزارش گروه

علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: برگزاری آزمونک مجدد درس ششم توضیح مبحث وزن و جرم, تدریس صفحه ی 57 کتاب و انجام آزمایش
تکلیف خانه: تکلیف صفحات 54 تا 57 کتاب درسی خوانده شود تدریس مبحث وزن و جرم برای اولیا در منزل با شرایط گفته شده
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: سوالات صفحات 66،67،68 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد. خواندن انشا در مورد توصیف وطن.
تکلیف خانه: تکلیف دوره ی علائم نگارشی ،صفحات 59 ،60،61 کتاب کار. در7 سطر کلاس و مدرسه ی خود را توصیف کنید.
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش : آموزش save کردن فایل TIFF, PSD و JPEG در فتوشاپ

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: تکلیف : حل صفحات 77 ، 78 ، 79 کتاب درسی ریاضی
تکلیف خانه: حل صفحات 71 ، 72 ، 73 ، 75، 76 کتاب درسی ریاضی پای تابلو توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: برگزاری آزمونک درس هفتم، رفع اشکال و توضیح مجدد سوالات، با توجه به اهمیت مبحث تفاوت جرم و وزن این مباحث مجدد توضیح داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف از تفاوت جرم و وزن نوشته شود. تمرین ها و کاردرکلاس درس هفتم خوانده شده فردا مجدد پرسش صورت می گیرد.
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: روخوانی انشا در مورد توصیف وطن.سوالات صفحه ی 64و65کتاب کار پاسخ داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف سآالات صفحه ی 66 کتاب گار پاسخ داده شود.
زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
فعالیت: گزارش: سنجش زبان انجام شد. سوالات صفحه 55 جواب داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف: 5 جمله مثبت و 5 جمله منفی با استفاده از گرامر to be going to نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با توجه به تعطیلات ، دانش اموزان خوبم ، صفحات 102 تا پایان صفحه ی 106 ( مبحث دوران ) کتاب کار علوی حل کنند ، حتما جزوه و درسنامه های فصل تقارن تا جاییکه تدریس شده مطالعه شود ، تا برای حل تمرینات پای تابلو امادگی کافی را داشته باشند . ( اولین روز حضور در مدرسه تکالیف چک خواهد شد )
علوم ششم همیز، زینب
تکلیف خانه: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
فعالیت: فعالیت: تدریس صفحه 55. توضیح کارنامه توصیفی.
تکلیف خانه: تکلیف: حل سوالات صفحه 55.

گزارش گروه

علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 54 تا 56 کتاب درسی، همراه طرح سوال و پاسخ به آن ها، انجام آزمایشات مربوط به شناخت نیروسنج و ترازو و روش کار با آن ها
تکلیف خانه: تکلیف جلسه ی بعد از کاردرکلاس و تمرین های درس هفتم علوی آزمونک برگزار می شود
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: سوالات درس 8( دریاقلی) نگارش پاسخ و رفع اشکال شد. توصیف در بند نویسی و ضرب المثل ( هر که بامش بیش،برف بیشتر) توضیح داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف سوال بند نویسی صفحه ی 53 نگارش ( توصیف وطن ) پاسخ داده شود.
زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
فعالیت: فعالیت: تدریس صفحات 53 و 54. تمرین شعر کتاب و quest.
تکلیف خانه: تکلیف: ساخت پازل حروف (words puzzled).