دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس انرژی اتمی

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: حل اشکالات کار علوی صفحات 13 ، 14 ، 16 , 17 ، 18 ، 19 ، 20 ،24 پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: حل صفحات 7 ، 8، 9 کتاب هوش و ریاضی ( اولیای عزیزم ، کتاب هوش آورده نشود و در منزل فعلا بماند )
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: پرسش و رفع اشکال درس سوم، حل تمرین های صفحات 42 و 43 کتاب علوی مربوط به تکلیف منزل در کلاس
تکلیف خانه: تکلیف ارزشیابی درس اول انتهای کتاب علوی انجام شود. جلسه ی بعد سایر ارزشیابی ها همراه باشد.
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: شعر سخن پرسیده شد. نکات مهم دستوری شعر گفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف شعر سخن حفظ شود. سوالات صفحات30 و31 کتاب کار پاسخ داده شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس مجدد دانش زبانی درس 3 شعر سخن روخوانی و معنا شد.
تکلیف خانه: شعر سخن به همراه معنی خوانده شود.
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: سنجش مجدد درس 3 و رفع اشکال، حل تمرین های 40 و 41 مربوط به تکلیف منزل از کتاب علوی در کلاس، انجام آزمایش تولید کاغذ بازیافتی در آزمایشگاه توسط گل پسران کلاس ششم
تکلیف خانه: تکلیف حل تمرین های صفحات 42 و 43 کتاب علوی
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: صفحه 22 تدریس شد ولات مرتبط با ظاهر نیز تدریس گردید.
تکلیف خانه: تکلیف:رونویسی از کلمات و عبارات صفحه 22هرکدام 2بار
زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
فعالیت: صفحه 22 تدریس شد ولات مرتبط با ظاهر نیز تدریس گردید. تکلیف:رونویسی از کلمات و عبارات صفحه 22هرکدام 2بار
تکلیف خانه: تکلیف:رونویسی از کلمات و عبارات صفحه 22هرکدام 2بار

گزارش گروه

فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: املا و بند نویسی گفته و تصحیح شد.سوالات صفحات 28و29 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف سوالات صفحات 27و28 نگارش پاسخ داده شد.

گزارش گروه

فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: تدریس فعل . پاسخ به سوالات درس 2 نگارش و رفع اشکال
تکلیف خانه: سوالات صفحات 28و29 کتاب کار پاسخ داده شود.
زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
فعالیت: صفحه 21 تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف:دیکته و پرسش کلاسی از درس

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: حل تمرینات صفحه ی 16 ، 17 ، 18 ، 19 کتاب درسی ریاضی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان
تکلیف خانه: فعالیت : نوشتن سوالات امتحانی برای یادگیری بهتر
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 37 و 38 کتاب علوی، پرسش و رفع اشکال مبحث اسیدها و ویژگی فلزات
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی صفحات 37 و 38 کتاب علوی
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: دانش زبانی درس 3 تدریس شد.
تکلیف خانه: سوالات صفحه‌ای 24،25،26 نگارش پاسخ داده شود.