دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس انرژی اتمی

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: ادامه ی مبحث محیط و مساحت دایره , حل سوالات مهم در جزوه
تکلیف خانه: تکلیف: شنبه سنجش فصل چهارم یعنی کل تقارن و مختصات , کل جزوه , کل درسنامه و تمرین ها مرور شود
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: پرسش درس 9 و رفع اشکال، حل کاردرکلاس 1 درس 9 کتاب علوی، تدریس صفحات 117 و 118 و حل مسئله مبحث انرژی
تکلیف خانه: تکلیف حل صفحات 122 و 123 کتاب علوی و خواندن کامل درسنامه ی درس 9
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: قالب شعری قصیده تدریس و تفاوت آن با قالب شعری غزل گفته شد.سوالات کاربر پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف کاربرگ فارسی پاسخ داده شود. تکالیف گفته شده در روز چهارشنبه انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس کامل مبحث محیط و مساحت دایره و ذکر مثال در جزوه
تکلیف خانه: تکلیف ریاضی : حل صفحات 98 , 99 کتاب درسی ریاضی
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: تکلیف صفحات 115 و 116 کتاب علوی کامل خوانده شده و سوال طرح شود. فردا پرسش می شود.
تکلیف خانه: حل کاربرگ علوم پیشرفته در کلاس همراه رفع اشکال، تدریس صفحات 115 تا 117 کتاب علوی و مشخص کردن نکات مهم
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: آمادگی برای آزمون پرلز.خواندن داستان و پاسخ گویی به سوالات متن ادبی.
تکلیف خانه: تکلیف کاربرگ فارسی پاسخ داده شود. درس 4تا9 رو خوانی شود.7سطر املا نوشته شود. در دو بند ماه و خورشید را باهم مقایسه کنید.
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش :آموزش لایه در فتوشاپ شامل ایجاد لایه ،حذف و جابجایی لایه

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس مبحث مساحت جانبی و حل مثال های مرتبط و تدریس مبحث حجم مایعات و تدریس مبحث جرم ( گنجایش )و تبدیل واحد آنها و شروع مبحث دایره و نوشتن جزوه
تکلیف خانه: تکلیف : مطالعه ی کامل درسنامه و سپس حل صفحات 140 و 141 کتاب کار علوی
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: ساخت ماشین های دوست دار محیط زیست ( دانش آموزان ابتدا طرح ارائه دادند سپس نمونه ای از یک ماشین ساختند نمونه را آزمایش کرده و پس از رفع مشکلات اولیه نمونه ی دوم ساخته شد) تکمیل صفحه ی 68 کتاب درسی با توجه به ساخت ماشین ها، تدریس صفحه ی 115 کتاب علوی، حل صفحه ی 111 کتاب علوی و رفع اشکال
تکلیف خانه: تکلیف حل کاربرگ علوم پیشرفته و طرح سوال برای درسنامه ی درس هشتم علوی
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: آشنایی با شعر دو بیتی و تفاوت آن با قالب شعری رباعی .سوالات صفحات 72و73 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف در 6 سطر در مورد بابا طاهر تحقیق کنید.دوبیتی های باران صفحه ی 72 خوانداری حفظ شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 95 ، 96 کتاب درسی ریاضی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: تکلیف : مطالعه ی کامل درسنامه صفحات 132 تاج36 و سپس حل صفحات 137 ، 138 ، 139 کتاب کار علوی ( اولیای عزیزم ، شنبه سنجش فصل تقارن و مختصات را از دانش آموزان خواهم گرفت ، لطفا نظارت کافی در مطالعه ی درس ریاضی داشته باشید )
علوم ششم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 65 تا 68 کتاب درسی، ساخت ماشین دوست دار محیط زیست، انجام آزمایش صفحه ی 61 کتاب درسی در آزمایشگاه، حل کاردرکلاس2 درس هشتم، حل و رفع اشکال تمرین منزل مربوط به صفحات 109 و 110 کتاب علوی در کلاس
تکلیف خانه: تکلیف حل صفحه ی 111 کتاب علوی، مطالعه ی کامل درسنامه ی درس هشتم
فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: املا گفته و تصحیح شد.کلمات سخت درس 9 مشخص شد.پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف سوالات صفحات 74و75 کتاب کار پاسخ داده شود.
مطالعات اجتماعی ششم پیمانی، نگار
فعالیت: درس 16 تا آخر تدریس شد و سوالات و فعالیتهای کلاسی جواب داده شد
تکلیف خانه: کتاب کار تا آخر درس 16 حل شود، کاربرگه تا أخر درس 20 حل شود. شنبه ها همیشه کتاب کار بیاورند

گزارش گروه

فارسی ششم متش، نوشین
فعالیت: واژه آموزی درس نهم ( رنج هایی که کشیده ام ) تدریس و کلمات مترادف و هم خانواده ی درس گفته شد.سوالات صفحات 58و59 نگارش پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس 9 روخوانی و کلمات سخت درس نوشته شود.کلمات مترادف و هم خانواده پرسیده می شود.