دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس محیط زیست

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: ساعت 8 ، بارگذاری کاربرگ شماره ی 4 ، پاسخنامه و بارگذاری فیلم های کامل مربوط به ان
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
تکلیف خانه: ساعت 10، تدریس درس هشتم

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
علوم چهارم همیز، زینب
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.