دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس منابع طبیعی

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با سلام و احترام برنامه ی پایه ی چهارم ، سه شنبه ، 13 اسفند ریاضی : ساعت 8 ، بارگذاری کاربرگ شماره ی 4 ، پاسخنامه و بارگذاری فیلم های کامل مربوط به ان زبان : ساعت 10 ، تدریس درس هشتم قران : ساعت 11:30 ، تدریس درس هشتم ریاضی : سنجش ساعت 5 بعدازظهر با تشکر از همراهی شما

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
علوم چهارم همیز، زینب
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.