دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس منابع طبیعی

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: دانش آموزان پیرامون آزمایش ها و اختراعات انجام شده در روزهای تعطیل توضیح دادند ، حل تمرین های صفحه ی 76 کتاب علوی مربوط به تکلیف منزل در کلاس همراه رفع، تحویل نمونه سوالات و خلاصه ی درس هشتم به دانش آموزان ، تدریس درسنامه ی درس هشتم با موضوع سیاره ها، حفظ ترتیب قرارگیری سیاره ها با تصویر سازی
تکلیف خانه: تکلیف خواندن کامل درسنامه ی علوی و تمرین های درس هفتم جلسه ی بعد آزمونک کتبی داریم کاربرگ علوم پیشرفته حل شود
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: کلمات سخت،کلمات هم خانواده و مخالف درس باغچه ی اطفال گفته شد.املا گفته و تصحیح شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس باغچه ی اطفال روخوانی و معنی کلمات مترادف ،مخالف و هم خانواده خوانده و کلمات سخت درس نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 59 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف:کتاب کار تا پایان درس پنج کامل شود.(صفحه 57)

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس مبحث انواع مثلث و مبحث بدست آوردن زاویه های مجهول به روش مسئله های هندسه و نوشتن جزوه و ذکر مثال
تکلیف خانه: تکلیف : حل صفحات 83 ، 84 ( اولیای عزیزم ، با توجه به تذکرهای بسیار زیاد به پسرهای عزیزم ، اگر فردا مجددا نقاله و انواع گونیا را همراه نداشته باشند ، حتما در کارنامه لحاظ خواهم کرد )
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: پرسش و مرور درس هفتم، حل صفحه ی 96 کتاب علوی
تکلیف خانه: تکلیف حل تمرین های صفحه ی 97 علوی
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: درس دهم ( جبار باغچبان) رو خوانی و کلمات مترادف درس گفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس دهم رو خوانی و معنی کلمات درس مطالعه شود. کلمات سخت دوصفحه ی اول درس دهم نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با توجه به تعطیلات ، پسرهای باهوش من ابتدا صفحات 95 و 96 کتاب کار علوی را که درسنامه هست خوب و با دقت مطالعه کنند ، سپس صفحات 97 و 98 را حل کنند .
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 58 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف:روان. خوانی صفحه 58 پرسیده میشود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 76 ، 77 ، 78 و حل کاردر کلاس صفحه ی 79 کتاب درسی پای تابلو توسط معلم و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: تکلیف ریاضی : حل صفحات 79، 80 ، 81 کتاب درسی ریاضی
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: انجام آزمایشات مربوط به اثر دو قطب آهن ربا بر یکدیگر و بررسی قدرت آهن رباها در آزمایشگاه، پرسش و مرور درس هفتم، حل صفحات 93 و 95 کتاب علوی و رفع اشکال
تکلیف خانه: تکلیف درسنامه ی درس هفتم کامل خوانده شود.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: نکات دستوری شمارش تعداد جمله بر اساس حذف فعل (به قرینه ی لفظی و معنوی ) ،تعریف صفت و موصوف ،تعدادی از انواع صفت ( ساده،برتر ،برترین) به همراه مثال تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس 9 (درس آزاد) در مورد شهر تهران( وضعیت جغرافیایی، آداب و رسوم،مکان های دیدنی،زبان مردم....) در کتاب خوانداری نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 57 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب کار تا پایان صفحه 55 کامل شود.