دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس منابع طبیعی

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با توجه به تعطیلات ، پسرهای باهوش من ابتدا صفحات 95 و 96 کتاب کار علوی را که درسنامه هست خوب و با دقت مطالعه کنند ، سپس صفحات 97 و 98 را حل کنند .
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 58 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف:روان. خوانی صفحه 58 پرسیده میشود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 76 ، 77 ، 78 و حل کاردر کلاس صفحه ی 79 کتاب درسی پای تابلو توسط معلم و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: تکلیف ریاضی : حل صفحات 79، 80 ، 81 کتاب درسی ریاضی
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: انجام آزمایشات مربوط به اثر دو قطب آهن ربا بر یکدیگر و بررسی قدرت آهن رباها در آزمایشگاه، پرسش و مرور درس هفتم، حل صفحات 93 و 95 کتاب علوی و رفع اشکال
تکلیف خانه: تکلیف درسنامه ی درس هفتم کامل خوانده شود.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: نکات دستوری شمارش تعداد جمله بر اساس حذف فعل (به قرینه ی لفظی و معنوی ) ،تعریف صفت و موصوف ،تعدادی از انواع صفت ( ساده،برتر ،برترین) به همراه مثال تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس 9 (درس آزاد) در مورد شهر تهران( وضعیت جغرافیایی، آداب و رسوم،مکان های دیدنی،زبان مردم....) در کتاب خوانداری نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 57 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب کار تا پایان صفحه 55 کامل شود.

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: تدریس مبحث روش های ساخت آهن ربا و مرور مجدد مباحث درس هفتم، انجام آزمایش های ساخت قطب نما، ساخت آهن ربا به روش مالشی، القایی و الکتریکی در آزمایشگاه
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی صفحات 87 و 88 کتاب علوی و طرح 8 تا 10 سوال داخل کتاب ( فردا حتما پرسش انجام می شود) حل صفحه ی 95 کتاب علوی با توجه به درسنامه
مطالعات اجتماعی چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: روز شنبه کتاب قرآن هم همراه داشته باشند.

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 54 و 58 کتاب درسی، پاسخ به نمونه سوالات، تدریس خلاصه ی درس
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: سوالات ارزشیابی درس 5و6 پاسخ و رفع اشکال شد. فارسی دوره و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف فردا سنجش درس فارسی می باشد.قسمت واژه آموزی،دانش زبانی،شعر حفظی،کلمات مترادف ،هم خانواده،بندنویسی درس یک تا هفت (پایان صفحه ی 72 )دوره شود. کاربرگ فارسی پاسخ داده شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 55 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف : یکی از نقش های داستان را تمرین حفظ و مکالمه را تمرین کنید.