دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس میراث فرهنگی

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: صفحات 91 و 92 درسنامه ی کتاب علوی تدریس شد، حل کاردرکلاس 1 صفحات 92 و93 کتاب علوی، مشاهده ی مولاژ پوست در آزمایشگاه، تدریس صفحات 54 تا 56کتاب درسی همراه انجام آزمایشات
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی کامل خلاصه ی درس ششم که در کتاب چسبانده شده و سوالات کتاب درسی( جلسه ی بعد پرسش کتبی از همه داریم)
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: درس نام آوران دیروز،امروز،فردا روخوانی و کلمات سخت درس مشخص شد.
تکلیف خانه: تکلیف سوال 6 صفحه ی 62 و سوال 8 صفحه ی 68 کتاب کار پاسخ داده شود. درس جدید رو خوانی شود.
زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
فعالیت: سنجش از چهار درس اول گرفته شد.
تکلیف خانه: کتاب کار تا اخر درس چهار کامل شود.

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 51 و 52کتاب درسی و پاسخ به سوالات، تحویل نمونه سوالات درس هفتم، تدریس صفحات 89 تا 91 درسنامه ی علوی از درس هفتم
تکلیف خانه: تکلیف با توجه به برگزاری سنجش ریاضی، تکلیف علوم داده نشد
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: برگزاری سنجش درس فارسی
تکلیف خانه: تکلیف صفحه ی 62 کتاب کار و 46 کتاب نگارش پاسخ داده شود.
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش :آموزش نمودار ، ورد آرت و تکرار و تمرین کامنت در اکسل
تکلیف خانه: تکلیف : تمرین نمودار و ورد آرت در اکسل

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
تکلیف خانه: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
تکلیف خانه: 4سوال پایین صفحه 58 کتاب در دفتر پاسخ داده شود که مجموع جواب ها تشکیل یک پاراگراف در مورد می دهد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: مرور مجدد تقارن محوری و کار عملی با خط کش ، تک تک پسرهای عزیزم از نظر کار عملی چک شدند ، صفحات 68 ، 69 ،70 ، 71 در کلاس حل شد و پای تخته هم چک شد
تکلیف خانه: تکلیف :نوشتن کاربرگ داده شده ، در دفتر ریاضی و حل کامل و درست آن ( دیروز تمام کاربرگ ، سوال به سوال حل شد شخصا پای تخته تمام آنها را حل کردم )
علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 49 تا 51 کتاب درسی، پاسخ به نمونه سوالات درس ششم، انجام آزمایش صفحه ی 50 کتاب درسی
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی کامل خلاصه های درس ششم قرار گرفته شده در کتاب درسی، سه شنبه آینده از همه پرسش می شود.
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: سوالات ارزشیابی دوره ای درس 5،6،8 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد. دوره درس ها و آمادگی برای سنجش درس فارسی در روز یک شنبه
تکلیف خانه: تکلیف سوالات ارزشیابی نیمسال اول کتاب کار پاسخ داده شود. یک شنبه آزمون ارزشیابی درس 1تا 8 فارسی خوانداری و نگارش قسمت دانش زبانی ،واژه آموزی، شعر حفظی،کلمات مترادف،هم خانواده،معنی درس و شعر ،بند نویسی دوره شود.