دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس همیاران پلیس

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خوانداری: تدریس صدای "" در انتهای کلماتی مثل خانه، پرنده، لانه، شانه و...
تکلیف خانه: شعر: تمرین سرود "ای ایران" متن سرود و آهنگ آن در botقرار داده شده لطفا تمرین کنید.
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: الگویابی شباهت ها و تفاوت ها کشیدن خطوط در چهارخانه
هنر پیش‌دبستانی صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: پیش دبستانی بچه ها نقاشی آزاد کشیدند
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تمرین اسم و صدای Mm man,map,mat,mushroom,mug,moon خواندن لغات زیر تمرین شد. man,map,men,mat,mint پرسش روخوانی انجام شد. introduction تمرین شد.
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش :آموزش شکل در نقاشی