دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس همیاران پلیس

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تمرین استفاده از خط کش کشیدن شکل های مختلف با استفاده از خط کش و دست
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: ادامه ی مبحث گیاهان میوه ها رنگ میوه ها میوه های بوته ای و میوه های درختی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تمرین صدای Ee تمرین لغات زیر p+e=pe pe+n=pen te+n=ten te+n+t=tent se+t=set تمرین blending p+e=pe pe+n=pen pe+t=pet t+e=te te+n=ten ten+t=tent s+e=se se+t=set n+e=ne ne+t=net مثال برایEe elbow,egplant,egg, elephant خواندن لغات هرشب تمرین شود،لطفا
شهر خلاق ربیعی، پریسا
فعالیت: موضوع درس : حیوانات اهداف دانشی: اشنایی با خصوصیات کلی حیوانات، زبان اموزی اهداف مهارتی: حل مسیله، تحلیل و بررسی، برقراری ارتباط و مشارکت، بیان نظرات، جمع اوری اطلاعات و طبقه بندی اهداف نگرشی: خلاقیت، ایجاد علاقه به کتاب و تحقیق، ترغیب به مشورت، ابجاد علاقه به طبیعت و حیوانات، اعتماد به نفس، پشتکار
ریاضی به زبان انگلیسی یزدان زاده، آرزو
فعالیت: دوره اعداد 1_ 2_ 3 .دوره اشکال circle _ square.آموزش شکل triangle

گزارش گروه

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: ریشه های خوراکی چه ریشه هایی خوراکی هستند.
تکلیف خانه: لطفا برای روز شنبه حتما یک عدد میوه همراه گل پسرم باشد. یه عدد ریشه ی خوراکی هم همراهشان باشد.
هنر پیش‌دبستانی صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: چاپ با ریشه ی کرفس
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تدریس صدای Ee تمرین لغات زیر p+e=pe pe+n=pen te+n=ten te+n+t=tent se+t=set تمرین blending ca+t=cat ca+n=can CA+p=cap تمرین اسم و صدای Kk تمرین blending k+i=ki ki+t=kit. تمرین جمله زیر در ادامه ی مکالمه what do you do? I'm student. مثال برای حروف Kk,Cc cat,cap,candle,crab,cake,can kite, kettle,kangaroo,koala,king,key

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خوانداری: تکرار قصه ی جدید قصه ی "موتورسوار" پرسش و تمرین لغاتی که صداهای داخل قصه را دارند "ر ، گ، ه، ت، ب، ای" هم آغاز و هم پایان ها
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: الگو یابی دقت و تمرکز پیدا کردن شباهت ها و تفاوت ها
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تدریس Ck با صدای ک the name is سی کی the sound is ک تمرین blend دو حرفیه c+a=CA cصدای "ک"میدهد تمرین blending ca+t=cat ca+n=can CA+p=cap تمرین اسم و صدای Kk تمرین blending k+i=ki ki+t=kit. تمرین جمله زیر در ادامه ی مکالمه what do you do? I'm student. مثال برای حروف Kk,Cc cat,cap,candle,crab,cake,can kite, kettle,kangaroo,koala,king,key