دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هوافضا

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحه 77 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف کار برگ ریاضی انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: کتاب کار صفحه های 59، 60 و 65 انجام شد. املا از درس زیارت گرفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف کتاب نگارش صفحه های 62 و 63 انجام شود. کتاب کار فارسی صفحه های 70 ، 71 و 72 انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور درس 1تا 4 و طرح سنجش انجام شد.
هدیه‌های آسمان دوم فرخی، سعیده
فعالیت: کنفرانس درس دهم گرفته شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 57 کتاب.
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 55 کتاب کار. 2_نوشتن دیکته جمله ای. 3_نوشتن از کلمات زیر هر کدام 3 بار. bird,chick,kitten,puppy,goose 4_مرور دروس 1 تا 4
هنر دوم صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: قصه نقاشی با هدف تربیت شنوایی و تقویت خلاقیت بچه ها انجام شد قصه زال و سیمرغ تا وسط داستان خوانده شد و بچه ها از وسط داستان با تخیل خود ادامه ی آن را نقاشی کردند و نوشتند و در پایان ادامه قصه خوانده شد

گزارش گروه

زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: 1-نوشتن دیکته به صورت جمله و رعایت نقطه گذاری. 2-نوشتن از جملات زیر هر کدام 3بار. Has sheep got tail؟ Yes,it has. Has rabbit got wings? No,it hasn't.

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحه های 71 ، 72 و 74 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف تکلیف ریاضی انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: روان خوانی از درس 9 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف املا از درس 9 نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: کتاب صفحه 69 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف کتاب کار صفحه های 103 و 104 انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: طرح سنجش فارسی اجرا شد.
تکلیف خانه: کلمات هم معنی و متضاد مهربان تر از مادر نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 54 کتاب اصلی
تکلیف خانه: 1_حل صفحه 52 کتاب کار. 2_حفظ داستان صفحه 54. 3_نوشتن از جملات زیر هر کدام 3 بار. Are they small? Yes,they are. No,they aren't. 5_چالش speaking و گرفتن و ارسال فیلم تا پایان هفته دانش اموزان حیوانات عروسکی خود رادر خانه توصیف کنند جملات: 1_It's a (goat,duck,tortoise,parrot,....). They are (goats,ducks,tortoise,mice,...) 2_It has got/they have got(4 legs,2 wings,a tail,...) 3_It's (brown,white,...) 4_Is it big/small? no it isn't/yes it is. Are they big/small?no they aren't/yes they are.
هدیه‌های آسمان دوم فرخی، سعیده
فعالیت: کنفرانس درس اجرا شد.
چرتکه ربیعی، پریسا
فعالیت: مبحث دوست کوچک 4 مرور شد. صفحه 42 در کلاس تکمیل شد .
علوم به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس شعر کتاب science