دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هوافضا

گزارش گروه

فارسی دوم فرخی، سعیده
تکلیف خانه: تکالیف 14 / 12 /98 1-کتاب های آسمانی صفحه ی 63 2- یک نقاشی از فیلم آموزشی 3- کتاب کار فارسی صفحه های 94، 95،96و 97 انجام شود. با تشکر فرخی در پایان ساعت00: 4 ان شاالله به فرزندانم املاخواهم گفت و کتاب ریاضی صفحه ی 102 و 103 را بررسی خواهم کرد و در کانال قرار می دهم
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: مرور درس و تکالیف زبان: با سلام مرور گرامر و لغات درس ششم صفحات 60،61: ساعت 12 ارسال کار برگ حل شده: ساعت 5

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
تکلیف خانه: کتاب کار علوی، ریاضی تحویل داده شده لطفا صفحه های 129، 130،131و 132 انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
تکلیف خانه: املا از درس فردوسی نوشته و روان خوانی انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: با توجه به فیلم بارگذاری شده دانش آموزان کلماتی را که یادگرفته اند را در دفتر خود یادداشت کرده واز هر کلمه 3 بار بنویسند. 3کلمه را هم انتخاب کرده و مانند نمونه با آن جمله بسازند. Hungry: My mom is hungry. با تشکر

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحه های 98 و 99 انجام شد. تمرین و تکرار مباحث اندازه گیری و فرآیندی انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف تکلیف ریاضی انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: روان خوانی از حکایت انجام شد. از مترادف و متضاد ها پرسش و پاسخ شد.
تکلیف خانه: تکلیف املا از متضاد و مترادف ها نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 73 کتاب درسی
تکلیف خانه: 1_نوشتن دیکته جمله ای. 2_حل صفحه 71 کتاب کار. 3_نوشتن از کلمات و جملات زیر هر کدام 4 بار. Vegetables ice cream,cake Does she like honey? Yes,she does. No,she doesn't.
هنر دوم صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: قصه گویی انجام شد وبچه ها ساخت گربه با استفاده از خمیر بازی را یاد گرفتند