دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس هوافضا

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: 1. کتاب صفحه های 16 و 17 انجام شد. 2.رفع اشکال تکلیف منزل انجام شد.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحه های 11، 12، 13 و 14 انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف فارسی انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: صفحه 17 کتاب اصلی تدریس شد.
تکلیف خانه: 1- حل صفحه 15 کتاب کار. 2-گوش کردن سی دی track 21'23,24

گزارش گروه

فارسی دوم فرخی، سعیده
تکلیف خانه: املا از درس دوم نوشته شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
فعالیت: تدریس صفحه 16 کتاب اصلی انجام شد.
تکلیف خانه: 1-حل صفحه 14 کتاب کار. 2-انجام سرمشق داخل دفتر.
علوم به زبان انگلیسی محمدحسینی، حسانه
فعالیت: مرور موجودات زنده و غرنده توسط کاردستی دانش آموزان.

گزارش گروه

علوم دوم فرخی، سعیده
فعالیت: کتاب کار، صفحه های 14 و 17 انجام شد
تکلیف خانه: صفحه های 14 و 15 کتاب کار انجام شود.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحه 18 الی 21 کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: املا از درس "مسجد محله ما" تمرین شود.
قرآن دوم فرخی، سعیده
فعالیت: صفحات 10 تا 13 پرسش و صفحه 14 و 15 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: 1.صفحه های 12 و 13 کتاب انجام شد. 2. تمرین درس شمارش چند تا چند تا انجام شد.
علوم دوم فرخی، سعیده
فعالیت: دست ورزی فصل دوم علوم انجام شد.
فارسی دوم فرخی، سعیده
فعالیت: املا از درس دوم گفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب نگارش صفحه های 21، 22، 23 و 24 سوال 1و 4 انجام شود.
زبان انگلیسی دوم محمدحسینی، حسانه
تکلیف خانه: 1-حل worksheet داخل دفتر. 2-دیکته از وسایل کلاسی (درس 1)داخل دفتر.